Pavel Trávníček

Pavel Trávníček se jako potenciální kandidát objevil v říjnu tohoto roku. Dle seznamu zveřejněného MV ČR svou kandidátní listinu nepodal. První transakce na jeho transparentním účtu proběhla 25. října 2022. Dne 3. 1. 2023 odevzdal Pavel Trávníček volební účetnictví Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí.

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni.

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu. Shodně jako v případě přehledu odchozích transakcí jsou i data v tomto grafu očištěna o nesprávně provedené darovací platby, které kandidát/ka odesilateli vrátil/a.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023

Příjmy

Vysvětlivky: Vlastní zdroje – vlastní vklad kandidáta, převody mezi vlastními účty, úroky; Politický subjekt – vklad od politické strany; Firmy – vklady od právnických osob; Individuální dárci – vklady od fyzických osob.

Graf odpovídá stavu účtu k 1. 1. 2023.