Alena Vitásková

Manažerka, bývalá předsedkyně Energetického regulačního úřadu. Alena Vitásková svoji kandidaturu oznámila 24. ledna 2022 skrze server Parlamentní listy. Jako podmínku pro podání kandidátní listiny si vytyčila sesbírání 100 000 občanských podpisů. Této hranice však nedosáhla, a proto 8. listopadu 2022 oznámila, že kandidátní listinu podávat nebude. Transparentní účet Aleny Vitáskové byl zřízen 1. února 2022.

Následující grafy prezentují pohyby na transparentních účtech, které kandidát/ka zřídil/a pro financování kampaně v souladu s § 38 zákona č. 275/2012, o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (Zákon) a oznámil/a Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí 

Nárůst výdajů po týdnech

Na prvním z grafu lze sledovat kumulativní nárůst výdajů po týdnech, u uvedených dat je vždy zobrazen celkový součet odchozích plateb od momentu zřízení transparentního účtu k danému dni. Souhrn výdajů je očištěn o odchozí platby, které zjevně nejsou nákladem na kampaň (tj. vratky nesprávně označených příspěvků na kampaň původním dárcům).

Graf "přírůstků" příjmů

Druhý graf prezentuje součet finančních vkladů do kampaně právě v konkrétním týdnu. Shodně jako v případě přehledu odchozích transakcí jsou i data v tomto grafu očištěna o nesprávně provedené darovací platby, které kandidát/ka odesilateli vrátil/a.

Graf souhrnných výsledků

Výdaje

Graf odpovídá stavu účtu k 11. 12. 2022

Příjmy

Vysvětlivky: Vlastní zdroje – vlastní vklad kandidáta, převody mezi vlastními účty, úroky; Politický subjekt – vklad od politické strany; Firmy – vklady od právnických osob; Individuální dárci – vklady od fyzických osob.

Graf odpovídá stavu účtu k 11. 12. 2022.