Monitorujeme kampaň na pražský magistrát. Zde jsou kritéria.

Publikováno: 28. 7. 2022

Kritéria pro monitoring kampaně před volbami do zastupitelstva hlavního města Prahy:

Komunální kampaně nepodléhají stejným zákonným pravidlům pro transparentnost jako ostatní předvolební kampaně v ČR. Například pro ně není povinné zřídit transparentní výdajový účet (TÚ) a nepodléhají žádnému limitu na výdaje. To se týká i kampaně pro volby do zastupitelstva hl. m. Prahy, přestože tato instituce a její řízení má celorepublikový dopad, rozpočet pohybující se kolem cca 70 miliard Kč ročně a organizační strukturu srovnatelnou s krajem. Tím spíše je třeba formulovat kritéria a standardy transparentnosti kampaní na základě zjištěné dobré praxe a také na potřebě zajistit férové a průhledné předvolební klání pro voliče. Tyto standardy by kandidující subjekty měly zavádět do praxe dobrovolně. 

Pro hodnocení transparentnosti (financování) volební kampaně v komunálních volbách proto TI ČR v rámci monitoringu aplikuje na kampaň do zastupitelstva hl. m. Prahy podobná kritéria, která jsme formulovali v rámci monitoringu kampaně do krajských voleb. Všemi níže uvedenými kritérii se proto také prolíná odlišení kampaně v Praze od komunálních voleb pro ostatní zastupitelstva.   

Volební tým a najaté agentury  

Kritériem pro hodnocení transparentní personální a agenturní stránky kampaní je, zda kandidující subjekt:  

1. zveřejňuje jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně kandidujícího uskupení, včetně těch regionálních. Agentury, které se podílejí na kampani v Praze, by měly být veřejnosti známy určitě.

  

Zdůvodnění a doporučení  

Možnost dozvědět se, kdo za kampaní stojí a podílí se na jejím praktickém vedení, patří mezí základní prvky jejího zprůhlednění. Omezuje se tím potenciál pro střet zájmů, možnost politické korupce a neprůhledný lobbing. Naopak se tak zvyšuje férovost celé politické soutěže.  

Snaha zakrýt před veřejností personální a organizační stránku agitace by vytvářela nesprávný dojem, že na politickém přesvědčování nebo propagaci politických idejí je cosi z podstaty nekalého. Politická kampaň je však legitimní součástí demokratického vládnutí a jako taková má být vedena transparentně.  

Proto doporučujeme, aby kandidující subjekty zveřejnily na svých oficiálních stránkách alespoň nejzákladnější informace o lidech a společnostech, které jejich kampaně vymýšlejí a administrují.  

  

Plán předvolebních akcí  

Kritériem pro hodnocení transparentnosti organizační stránky kampaní je, zda kandidující subjekt:  

  

2. publikuje seznam všech akcí, které patří do kontaktní části předvolební kampaně. Jedná se např. o zábavní akce, setkání s voliči, koncerty, debaty, autogramiády apod.

   

Zdůvodnění a doporučení  

Určit, co je a co není volební kampaň, je někdy nesnadné. Výdaje na volební akce se navíc započítávají do limitů na celkové útraty. Proto by kandidující subjekty měly samy pečlivě informovat o tom, které akce počítají do rámce své kampaně. Smyslem je zaručit jednoznačnou identifikaci politické prezentace, za kterou si kandidující subjekt „stojí“, a kterou tedy vyčísluje jako náklad kampaně. Zákon o volbách do zastupitelstev obcí tuto povinnost neobsahuje, což činí předvolební kampaň velmi nepřehlednou. 

Doporučujeme proto publikovat na oficiálních stránkách seznam akcí pro veřejnost, a to jakoukoliv přehlednou formou od prostého výčtu s uvedením dat a míst po interaktivní mapu apod. Stejnou funkci může dobře splnit i přehled eventů na oficiálním FB profilu.  

  

On-line kampaně  

Kritérii pro hodnocení transparentní on-line kampaně jsou informace, zda kandidující subjekt:  

3. publikuje seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Youtube aj.), jež budou v kampani využity pro jeho politickou agitaci.

Dále je třeba informovat veřejnost o tom,

3.1. jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech uskupení tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát, politický subjekt nebo třetí osoby.

 

Zdůvodnění a doporučení  

Kampaně na digitálních sociálních sítích tvoří významnou část celého předvolebního klání. Aby nevzniklo podezření, že některé profily vedou kampaň bez vědomí kandidujícího subjektu v jeho prospěch nebo neprospěch, a aby vůbec byla kampaň přehledná a průhledná, je nutné znát všechny profily, které se jménem kandidujícího subjektu podílejí na jejím vedení.  

V neposlední řadě je třeba vědět, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech. Každý FB účet lze platit z několika kreditních karet, kandidáti si své placené posty mohou platit sami a pak je proplácet přes účetnictví strany, nebo mohou celý digitální marketing outsourcovat na mediální/PR agenturu apod. Variant je mnoho, a informace o nich jsou pro transparentnost kampaně zásadní.  

Doporučujeme, aby kandidáti či politické subjekty, které je nominují, zveřejnili seznam všech profilů na sociálních sítích na oficiální internetové stránce, a to společně s pravidly jejich financování.  

    

Transparentní financování kampaně  

Rozpočty  

Jako kritéria pro hodnocení transparentnosti rozpočtů kampaní slouží dostupnost informace, zda kandidující subjekt:  

4. zveřejnil údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani pro komunální volby 2022, a to s rozvahou on-line a off-line výdajů;

4.1. zda v případě kandidatury jak do zastupitelstva hl. m. Prahy tak do zastupitelství v jiných obcích rozlišuje rozpočet pro tyto odlišné komunální kampaně.

A zda uvádí,

4.2. jakou část on-line výdajů bude třeba vydat na inzerci na Facebooku/Instagramu.

Dále je nutné informovat voliče o tom, zda

5. má kandidující uskupení stanovena vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů.

   

Zdůvodnění a doporučení  

Kampaň do pražského zastupitelstva se od ostatních komunálních kampaní liší jak co do rozsahu tak co do dopadu. Rozvolněná pravidla pro transparentnost kampaně pro komunální volby mají svoje opodstatnění u menších obcí, kde kandidující subjekty nemají k ruce velký rozpočet ani aparát pro kampaň a proto také riziko po-volebního klientelismu – jakkoliv je vysokénemá potenciálně takový impakt jako je tomu v případě zastupitelstva hlavního města Prahy. Proto musíme jako standard požadovat následující postupy: 

On-line/off-line: Publikovat v médiích či na oficiální webové stránce údaj o celkových plánovaných výdajích na kampaň je základní požadavek transparentnosti kampaně a zvyšuje se tím důvěra voličů ve férovou soutěž. Značná část nákladů dnes směřuje do online inzerce a marketingu, na digitální sociální sítě a do on-line mediální reklamy.  

Doporučujeme proto, aby každý politický subjekt či kandidát předpoklad o výdajích na kampaň publikoval s rozborem na on-line a off-line část kampaně buď na své oficiální stránce, nebo prostřednictvím seriózního celostátního média.  

Během komunální kampaně mohou jednotliví kandidáti bezprostředně financovat část předvolební kampaně s tím, že tyto náklady se následně vykážou ve finanční zprávě po volbách.  Ačkoliv je to zcela legální, vzniká tak velmi neprůhledná situace.  

Také v případě, že strany a hnutí zřizují dobrovolně výdajový transparentní účet, je nutné zajistit, že na něm jsou veškeré platby pro danou kampaň – tedy že individuální platby jednotlivých kandidátů neprobíhají bez propojení s tímto účtem. Jinak by dobrovolné zřízení TÚ postrádalo smysl. 

Doporučujeme proto, aby pro kampaň na zastupitelstvo hl. m. Prahy kandidáti či jejich politická uskupení publikovali na své oficiální volební stránce vlastní pravidla či postupy, která zaručují přehlednost výdajů. 

Transparentní účet 

Kandidující subjekty v komunální kampani nemají povinnost mít transparentní účet. Jako kritérium transparentnosti výdajů v kampani je třeba vědět, zda: 

6. kandidující uskupení zřídilo transparentní účet pro komunální volby a jakým způsobem odlišilo výdaje v kampani pro zastupitelstvo hlavního města Prahy od výdajů v ostatních obcích.

 

Zdůvodnění a doporučení  

Přestože zákon zřízení výdajového účtu nepožaduje, pro komunální volby je to v případě relevantních politických uskupení kandidujících v Praze a velkých městech, vzhledem k typické výši výdajů, nástroj potřebný. Je dokonce vhodné jasně odlišit výdaje na kampaň v Praze a v ostatních obcích, pokud strana, hnutí či koalice kandiduje v obou režimech. 

Proto doporučujeme zřízení dvou transparentních výdajových účtů s funkčností totožnou s výdajovým účtem pro parlamentní kampaň, aby se jasně odlišily výdaje na kampaň pro pražské zastupitelstvo a v ostatních obcích. 

Seznamy dárců  

Kritériem pro hodnocení transparentní příjmové stránky kampaní je, zda politický subjekt:  

7. průběžně publikuje aktuální informace o dárcích, včetně těch, kteří poskytují tzv. bezúplatné plnění.

 

Zdůvodnění a doporučení  

Pro komunální kampaň zákon neukládá zveřejnit seznam všech osob, které poskytly kandidujícímu subjektu dar (včetně bezúplatného plnění), na rozdíl od ostatních kampaní, kdy jsou kandidující subjekty povinny nejpozději tři dny před volbami tento seznam zveřejnit.   

Přitom bezúplatná plnění jsou populární formou podpory lokálních kandidátů do zastupitelstev a jejich hodnota mnohdy mnohonásobně převyšuje eventuální finanční dary v jejich prospěch. Takovým bezúplatným plněním je například poskytnutí reklamní plochy pro výlep inzerce zdarma.  

Proto doporučujeme, aby politické subjekty přehled donorů průběžně aktualizovaly na oficiální webové stránce, a vykazovaly v něm i služby, které jim byly poskytnuty bezúplatně. Minimálním požadavkem je pak alespoň publikace seznamu dárců tři dny před volbami, jak je to obvyklé u parlamentního předvolebního klání. 

Seznam subdodavatelů 

Pro zajištění průhlednosti dodavatelských řetězců v kampani je třeba znát, zda organizace: 

8. zveřejňuje seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami).

 

Zdůvodnění a doporučení  

Vzhledem k agenturnímu pojetí organizace kampaní v ČR se voliči mnohdy nemají šanci dozvědět, kdo je konkrétním příjemcem dodavatelem/subdodavatelem zakázek spojených s kampaní, ačkoliv je to důležitá informace. Strany často zveřejňují pouze informace o zprostředkujících agenturách (jakožto řešitelích). To nestačí.    

Organizace by tedy měly zveřejnit seznam všech subdodavatelů, například poskytovatelů reklamní plochy, inzerce, tiskáren, výrobců reklamních předmětů, audio-vizuálních produkcí, poradců, právních služeb apod. Tato informace by se také měla objevit v závěrečné zprávě o financování kampaně, kterou mají subjekty předložit ÚDHPSH. 

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >