Kritéria hodnocení transparentnosti kampaně do zastupitelstev krajů

Kliknutím na zvolený kraj rozbalíte monitoring a hodnocení příslušných uskupení. Hodnocení transparentnosti kampaně, které bude výsledkem našeho monitoringu, se vždy odvozuje ze standardů, které ustavujeme na základě platné legislativy, zkušenosti z minulých kampaní a ze zahraničí. Ze standardů vzniklo osm „Kritérií dobré praxe pro krajskou kampaň“, jež jsou vodítkem hodnocení kampaně. Všechna se míří v podstatě na jedinou věc: aby politické subjekty informovaly voliče o financování a vedení kampaně. Hledíme zejména na to, zda jsou příslušné informace dostupné voličům, novinářům, publikovány v médiích či na oficiálních stránkách kandidujících politických uskupení apod.  

Rozpočty

Jako kritéria pro hodnocení transparentnosti rozpočtů kampaní slouží informace, zda politický subjekt:

1. zveřejnil údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani pro krajské volby 2020, a to s rozvahou on-line a off-line výdajů,

a zda uvádí,

2. jakou část on-line výdajů bude třeba vydat na inzerci na Facebooku.

Dále je nutné informovat voliče o tom, zda

3. má strana/hnutí/koalice stanovena vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů tak, aby bylo zajištěno dodržení celkových limitů.   

 

Zdůvodnění a doporučení

On-line/off-line: Publikovat v médiích či na oficiální webové stránce údaj o celkových plánovaných výdajích na kampaň je základní požadavek transparentnosti kampaně a zvyšuje se tím důvěra voličů ve férovou soutěž. Značná část nákladů dnes směřuje do online inzerce a marketingu, na digitální sociální sítě a do on-line mediální reklamy.

Doporučujeme, aby každý politický subjekt předpoklad o výdajích na kampaň publikoval s rozborem na on-line a off-line část kampaně buď na své oficiální stránce, nebo prostřednictvím seriózního celostátního média.

Regionální a individuální předfinancování: Během kampaně mohou regionální pobočky a jednotliví kandidáti bezprostředně financovat část předvolební kampaně s tím, že tyto náklady se následně proplatí přes oficiální volební transparentní účet kandidujícího subjektu.

Ačkoliv je to zcela legální, vzniká tak riziko, že součet takto vydaných peněz překročí celkový limit pro útraty daného subjektu (7 000 000,-Kč/kraj). Kandidující subjekty mohou legálně utratit až 13 x 7 milionů korun, pokud kandidují ve všech volebních krajích (a úměrně méně za každý kraj, kde nekandidují). Kdo kandiduje ve všech třinácti krajích, může celkem utratit až 91 milionů.

Zákon však neukládá, aby v případě, že strana/hnutí kandiduje ve víc krajích, utratily v každém právě těch sedm milionů – mohou utrácet proporčně, jen nesmí jít přes celkový limit. Už vůbec zákon nezakazuje, aby své krajské kampaně předfinancovali jednotliví představitelé či regionální buňky stran – ani nepřináší žádné nástroje, jak regionální finance monitorovat během kampaně. Tím vzniká velmi nepřehledná situace a riziko, že náklady z krajů reálně celkové limity převýší.

Doporučujeme proto, aby strana publikovala na své oficiální volební stránce pravidla, která zaručují dodržení celkových limitů na kampaň a přehlednost výdajů jednotlivých kandidátů v krajích.

On-line kampaně

Kritérii pro hodnocení transparentní on-line kampaně jsou informace, zda politický subjekt:

4. publikuje seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter a Youtube), jež budou v kampani využity pro jeho politickou agitaci.

Dále je třeba informovat veřejnost o tom,

5. jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech uskupení tak, aby nedocházelo k zakrývání výdajů či překročení limitů na útraty.

 

Zdůvodnění a doporučení

Kampaně na digitálních sociálních sítích tvoří významnou část celého předvolebního klání. Aby nevzniklo podezření, že některé profily vedou kampaň bez vědomí kandidujícího subjektu v jeho prospěch nebo neprospěch, nebo že se do kampaně investuje prostřednictvím sítí více, než povolují limity, a aby vůbec byla kampaň přehledná a průhledná, je nutné znát všechny profily, které se jménem kandidujícího subjektu podílejí na jejím vedení.

V neposlední řadě je třeba vědět, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech tak, aby nedocházelo k zakrývání výdajů či překročení limitů na útraty. Každý FB účet lze platit z několika kreditních karet, kandidáti si své placené posty mohou platit sami a pak je proplácet přes účetnictví strany, nebo mohou celý digitální marketing outsourcovat na mediální/PR agenturu apod. Variant je mnoho, a informace o nich jsou pro transparentnost kampaně zásadní.

Doporučujeme, aby strana zveřejnila seznam všech profilů na soc. sítích, a pravidla jejich financování, na oficiální internetové stránce.

 

Volební tým a najaté agentury

Kritériem pro hodnocení transparentní personální a agenturní stránky kampaní je, zda politický subjekt

6. zveřejňuje jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně uskupení, včetně těch regionálních.

 

Zdůvodnění a doporučení

Možnost dozvědět se, kdo za kampaní stojí a podílí se na jejím praktickém vedení, patří mezí základní prvky jejího zprůhlednění. Omezuje se tím potenciál pro střet zájmů, politickou korupci a neprůhledný lobbing, zvyšuje se tak férovost celé politické soutěže.

Snaha zakrýt před veřejností personální a organizační stránku agitace by vytvářela nesprávný dojem, že na politickém přesvědčování nebo propagaci politických idejí je cosi z podstaty nekalého. Politická kampaň je však legitimní součástí demokratického vládnutí a jako taková má být vedena transparentně.

Proto doporučujeme, aby kandidující subjekty zveřejnily na svých oficiálních stránkách alespoň nejzákladnější informace o lidech a společnostech, které jejich kampaně, včetně těch krajských, vymýšlejí a administrují.

 

Plán předvolebních akcí

Kritériem pro hodnocení transparentní personální a agenturní stránky kampaní je, zda politický subjekt

7. publikuje seznam všech akcí, které patří do kontaktní části předvolební kampaně, např. o zábavních akcích, setkáních s voliči, koncertech, debatách, autogramiádách apod.

 

Zdůvodnění a doporučení

Určit, co je a co není volební kampaň, je někdy nesnadné. Výdaje na volební akce se navíc započítávají do limitů na celkové útraty. Proto by kandidující subjekty měly samy pečlivě informovat o tom, které akce počítají do rámce své kampaně. Smyslem je zaručit jednoznačnou identifikaci politické prezentace, za kterou si kandidující subjekt „stojí“ a kterou tedy vyčísluje jako náklad kampaně.

Doporučujeme proto publikovat na oficiálních stránkách seznam akcí pro veřejnost, a to jakoukoliv přehlednou formou od prostého výčtu s uvedením dat a míst po interaktivní mapu apod. Stejnou funkci může dobře splnit přehled eventů na oficiálním FB profilu apod.

 

Seznamy dárců

Kritériem pro hodnocení transparentní příjmové stránky kampaní je, zda politický subjekt

8. průběžně publikuje aktuální informace o donátorech, včetně těch, kteří poskytují tzv. bezúplatné plnění.

 

Zdůvodnění a doporučení

Zákon ukládá zveřejnit seznam všech osob, které poskytly politickému subjektu dar, včetně bezúplatného plnění, nejpozději tři dny před volbami. To je velmi krátká doba na to, aby měl volič (resp. dohledové instituce, včetně těch občanských) možnost se s donátory kampaně zevrubně seznámit a posoudit případná korupční rizika plynoucí z jejich podílu na kampani.

Kandidující subjekty jsou sice povinovány mít veřejně dostupný účet pro dary, ale ten nezachytí ona bezúplatná plnění, jejichž hodnota mnohdy mnohonásobně převyšuje eventuální finanční dary ve prospěch účtu. Takovým bezúplatným plněním je například poskytnutí reklamní plochy pro výlep inzerce zdarma. (I bezúplatná plnění se samozřejmě počítají do limitů – neboť mají nějakou „obvyklou cenu“.)

Proto doporučujeme, aby politické subjekty přehled donorů průběžně aktualizovali na oficiální webové stránce, a vykazovali v něm i služby, které jim byly poskytnuty bezúplatně.

 

Kritéria transparentní kampaně pro volby do senátu najdete zde.

Kritéria pro subjekty
v krajských volbách

Hodnotíme transparentnost uchazečů o křesla v zastupitelstvech krajů

Kritéria pro kandidáty
do Senátu

Kandidátům do Senátu předkládáme doporučení, jak vést transparentní kampaň

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >