Kritéria pro hodnocení transparentnosti předvolebních kampaní v roce 2021

Publikováno: 12. 5. 2021

Kritérií je osm. Pokrývají parametry transparentnosti kampaní od finančního plánování a průhlednosti výdajů, přes přehlednost jejich vykazování, a prevenci klientelismu, až po přesvědčovací strategie využití on-line sociálních sítí.

Kritéria vykrývají mezerovitost volební legislativy, vycházejí ze zachycených případů špatné praxe a z trendů politického marketingu v ČR. Transparency International ČR je systematicky testuje a rozvíjí, spolu s metodikou jejich aplikace, od roku 2012. Jsou konzultována s externími odborníky, včetně zahraničních.

Naše organizace k nim poskytne doporučení pro politické organizace tak, aby bylo zřejmé, jak mohou být parametry transparentnosti splněny bez velkých kapacitních či administrativních nároků. Součástí bude i zdůvodnění jejich formulace a podoby, aby bylo zřejmé, proč právě tato kritéria letos aplikujeme.

Politické subjekty budou osloveny také formou dotazníku, ačkoliv hlavním požadavkem jako obvykle je, aby informace o kampani byly k dispozici veřejnosti.

Kritéria a jejich zdůvodnění

  1. Zveřejnila organizace údaje o celkové plánované výši výdajů v předvolební kampani, včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?  

Publikovat v médiích či na oficiální webové stránce údaj o celkových plánovaných výdajích na kampaň je základní požadavek transparentnosti kampaně a zvyšuje se tím důvěra voličů.  

Doporučujeme, aby každý politický subjekt předpoklad o výdajích na kampaň publikoval s rozborem na on-line a off-line část kampaně buď na své oficiální stránce, nebo prostřednictvím seriózního celostátního média. Dále doporučujeme, aby kandidující subjekt zveřejnil předběžný rozbor podle typu nákladů a médií. Tyto informace jsou pro transparentnost zásadní, ale ani závěrečné zprávy je často neobsahují. Mnohdy jsou zastřeny prostřednictvím outsourcingu služeb na agentury, které dodávají celý balík „kampaně“. Z hlediska potřeb stran je to praktické, z hlediska transparentnosti kampani pro občany nikoliv.  

 

  1. Zveřejnila organizace vnitřní pravidla limitování výdajů na samostatné kampaně v regionech nebo kampaně kandidátů tak, aby bylo zajištěno dodržení celkových limitů?   

Během kampaně mohou regionální organizace a jednotliví kandidáti bezprostředně financovat část předvolební kampaně s tím, že tyto náklady se až následně vykážou ve finanční zprávě z kampaně pro ÚDHPSH. Vzniká tak riziko, že reálný součet takto vydaných peněz překročí celkový limit pro útraty daného subjektu (90 000 000,-Kč vč. DPH).  

Doporučujeme vysvětlit alespoň stručně, zda a jak se v průběhu kampaně monitorují a dělí náklady na kampaň mezi jednotlivé kandidáty a daný politickou organizaci.

  1. Zveřejňuje organizace pravidla označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?  

Účet může plnit mnoho funkcí, které hodnotíme i pomocí ostatních kritérií, ale to pouze tehdy, pokud je veden systematicky a pečlivě. Přehledné vedení účtu je skutečně primární.

Doporučujeme, aby politické subjekty publikovaly metodu označování plateb na účtu, aby bylo přehledné, systematické a srozumitelné laickému zájemci. Z položek na účtu by především měl být jasný konkrétní účel a příjemce transakce.

  1. Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně? 

Možnost dozvědět se, kdo za kampaní stojí a podílí se na jejím praktickém vedení, patří mezí základní prvky jejího zprůhlednění. Omezuje se tím potenciál střetu zájmů, politické korupce a netransparentního lobbingu, zvyšuje se tak férovost celé politické soutěže. Snaha zakrýt před veřejností personální a organizační stránku agitace vytváří nesprávný dojem, že na politickém přesvědčování nebo propagaci politických idejí je cosi z podstaty nekalého. Politická kampaň je však legitimní součástí demokratického systému a jako taková má být vedena transparentně.  

Proto doporučujeme, aby kandidující subjekty zveřejnily na svých oficiálních stránkách alespoň nejzákladnější informace o lidech a společnostech, které jejich kampaně, včetně těch regionálních/krajských, vymýšlejí a administrují.     

  1. Zveřejňuje organizace seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami).  

Vzhledem k agenturnímu pojetí organizace kampaně se voliči mnohdy nemají šanci dozvědět, kdo je konkrétním příjemcem dodavatelem/subdodavatelem zakázek spojených s kampaní, ačkoliv je to důležitá informace. Strany často zveřejňují pouze informace o zprostředkujících agenturách (jakožto řešitelích). To nestačí.  

Organizace by tedy měly zveřejnit seznam všech subdodavatelů, například poskytovatelů reklamní plochy, inzerce, tiskáren, výrobců reklamních předmětů, audio-vizuálních produkcí, poradců, právních služeb apod. Tato informace by se také měla, dle nás, objevit v závěrečné zprávě o financování kampaně, kterou mají subjekty předložit ÚDHPSH. 

 

  1. Je veřejně k dispozici seznam všech profilů na sociálních sítích Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok a Youtube, které budou v kampani využity pro politickou agitaci subjektu?   

Kampaně na digitálních sociálních sítích tvoří významnou část celého předvolebního klání. Aby nevzniklo podezření, že některé neoznačené profily vedou kampaň s vědomím kandidujícího subjektu v jeho prospěch, nebo neprospěch jiných, že se do kampaně investuje prostřednictvím neoficiálních profilů více, než povolují limity, a aby vůbec byla kampaň přehledná a průhledná, je nutné znát všechny profily, které se s vědomím kandidujícího subjektu podílejí na jejím vedení, včetně profilů oblastních sdružení, profilů nezávislých podporovatelů, kteří se podílejí na kampani, či FB skupin, kde se kampaň odehrává.   

Doporučujeme, aby strana zveřejnila seznam všech profilů na soc. sítích a publikovala pravidla jejich financování na oficiální internetové stránce. 

  1. Je veřejně k dispozici informace o tom, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech kampaně?  

V neposlední řadě je třeba vědět, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých sociálních účtech tak, aby nedocházelo k zakrývání výdajů či překročení celkových limitů na útraty. Náklady na vedení kampaně na účtech, které nejsou prezentovány jako stranická oficiální platforma (účty influencerů, diskusní skupiny apod.) musí být započítány do celku výdajů na kampaň, a tak je nutno zveřejňovat pravidla jejich hrazení. Totéž platí o placené reklamě jednotlivých kandidátů či místních a regionálních sdružení na FB. 

TI ČR doporučuje veškeré služby poskytované společností Facebook platit přímo z volebního transparentního účtu na účet společnosti. 

  1. Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně dané organizace tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v on-line i off-line prostředí?

Výdaje na volební akce se započítávají do limitů na celkové útraty. Proto by kandidující subjekty měly samy pečlivě informovat o tom, které akce samy započítávají do rámce své kampaně. Smyslem je zaručit jednoznačnou identifikaci politické prezentace, za kterou si kandidující subjekt „stojí“, a odlišit ji také od ostatních veřejných výstupů jeho reprezentantů (daných například výkonem funkce).  

V pandemické krizi, kdy se značná část ovlivňování odehrává na sociálních médiích a v on-line prostředí obecně, je třeba aktivity (FB eventy, a skupiny, které jsou nástrojem kampaně) označovat o to výrazněji a viditelněji. 

Doporučujeme proto publikovat na oficiálních stránkách seznam plánovaných volebních akcí a aktivit pro veřejnost, a to jakoukoliv přehlednou formou od prostého výčtu s uvedením dat a míst po interaktivní mapu apod.  

Stejnou funkci může dobře splnit přehled (on-line i off-line) eventů na oficiálním FB profilu apod.  

Naopak danou funkci nesplní informování o aktivitách kandidátů ex post nebo přehled akcí, který neodlišuje veřejná vystoupení související s výkonem veřejné funkce od předvolební kampaně. 

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >