Povinnosti politických stran aneb co nový zákon požaduje

Publikováno: 21. 8. 2017

Letos dochází ke zpřísnění vykazovacích povinností, a to díky přijetí novely zákona o shromažďování v politických stranách (novelou č. 302/2016 Sb.) a novelou tzv. volebních zákonů (novela č. 322/2016 Sb.). Dále jsou zavedena omezení a limity pro fungování politických stran. A nová pravidla se dotýkají také jiných subjektů, nikoli pouze politických stran. Zmiňme alespoň ta nejdůležitější a proberme jedno po druhém:

třímilionový limit na dary od jedné osoby (koncové),

výdajové limity pro všechny strany,

čtyři (!) účty,

seznam přispívajících osob,

registrace třetích osob,

povinnost označovat inzerci,

nové výkazy pro Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí.

 

Zavedení limitů na dary a zákaz přijímat dary

Limit je stanoven na 3 mil. Kč za rok od jedné osoby. Podle zákona je za jednu a tutéž osobu považována nejen fyzická, ale i právnická osoba, která je k dané osobě ve vztahu ovládající nebo ovládané. Jinými slovy jeden subjekt nemůže financovat kampaň prostřednictvím firem/subjektů, které ovládá.  Takže jedna osoba nemá možnost darovat 3 mil. Kč ze „svého“ a pak další peníze přes firmu/-y apod.

Zákon zároveň taxativně vymezuje okruh subjektů, od kterých politické strany nesmějí přijímat dary ani bezúplatná plnění od:

 • státu;
 • příspěvkové organizace;
 • obce, městské části, městského obvodu a kraje;
 • dobrovolného svazku obcí;
 • státního podniku a právnické osoby s majetkovou účastí státu nebo státního podniku, jakož i od osoby, na jejímž řízení a kontrole se podílí stát; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast státu nebo státního podniku 10 %;
 • právnické osoby s majetkovou účastí kraje, obce, městské části nebo městského obvodu; to neplatí, nedosahuje-li majetková účast 10 %;
 • obecně prospěšné společnosti, politického institutu a ústavu;
 • z majetku svěřenského fondu;
 • jiné právnické osoby, stanoví-li tak jiný právní předpis;
 • zahraniční právnické osoby s výjimkou politické strany a fundace zřízené k veřejně prospěšné činnosti;
 • fyzické osoby, která není státním občanem České republiky; to neplatí, jedná-li se o osobu, která má právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu.

  Zavedení výdajových limitů v případě předvolebních kampaní

Strany za předvolební kampaň nesmějí utratit libovolné množství peněz. Naopak všechny strany a hnutí se musejí „vejít“ do stejného limitu. Cílem je a) aby strany, které mají velkou finanční výhodu, nemohly tuto výhodu zneužívat proti stranám finančně slabším, b) aby se strany před volbami nepředlužovaly (v nejširším slova smyslu), neboť to má velmi negativní dopad na kvalitu jejich následného vládnutí.

A limity se liší podle typu voleb. Pro volby do Poslanecké sněmovny PČR jde o 90 mil. Kč vč. DPH pro každou jednu stranu.

Největší problém těchto ustanovení, resp. limitů, je fakt, že strany do nich mají zahrnovat ceny statků a služeb v ceně obvyklé, která se může výrazně odlišovat od reálně fakturované a zaúčtované ceny (tj. cena obvyklá může být mnohem vyšší, než co jakou strany skutečně vyjednají).

Povinnost vést čtyři kontrolovatelné účty

Strany jsou povinny ze zákona zřídit celkem čtyři různé oddělené účty, které musejí být zřízeny u českých bank, platebních institucí nebo institucí elektronických peněz anebo poboček těchto zahraničních institucí na území ČR. Konkrétně strany musejí vést účet pro:

 • příspěvky ze státního rozpočtu, příjmy z darů a jiných bezúplatných plnění;
 • plnění vyplývající s pracovněprávního vztahu ke straně a hnutí a politickému institutu;
 • financování volebních kampaní za podmínek stanovených volebními zákony;
 • ostatní příjmy a výdaje.

Bohužel transparentní ve smyslu „přístupné veřejnosti“ jsou v tomto případě pouze první a třetí (podle volebních zákonů), všechny účty pak jsou přístupné Úřadu pro dohled nad financováním politických stran a politických hnutí (dále jen Úřad). Zákon ovšem nijak neomezuje počet a podobu dalších účtů, které mohou politické strany vlastnit a využívat.

 

Povinnost zveřejnit přispvající osoby tři dny před volbami

Politická strana musí podle zákona zveřejnit seznam osob, které „ve prospěch kandidující politické strany, politického hnutí nebo koalice, jejich kandidáta anebo nezávislého kandidáta uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, poskytly peněžitý dar nebo bezúplatné plnění“.

 

Registrace třetích osob

Zákon zavedl také nový institut, a to tzv. třetí osoby, které mají povinnost se registrovat u Úřadu v případě, že vedou volební kampaň ať již ve prospěch nebo v neprospěch konkrétní strany nebo kandidáta. Smyslem je zabránit tomu, aby danou stranu v kampani propagovaly jiné entity, které by měly formálně nezávislou existenci (instituty, agentury, jednotlivci apod.). Stranám to jednak znemožňuje část výdajů na kampaň jednoduše „prohnat“ přes třetí strany a tvářit se, že samy dodržely limity pro útraty. A jednak jim to komplikuje vedení netransparentní kampaně, kdy je veřejné mínění manipulováno, aniž by byl znám cíl a strůjce kampaně v pozadí.

Tento subjekt – třetí osoba – musí zřídit transparentní volební účet, ze které jsou volební náklady hrazeny. Limit pro volební kampaň vedenou třetí osobou je stanoven opět v závislosti na typu voleb, ale pro volby do Poslanecké sněmovny PČR je to 1,8 mil. Kč vč. DPH.

Volební zákony také stanovují okruh osob, které se jako třetí strana registrovat nesmí, tzn. nemohou se nijak podílet na předvolební kampani. Seznam těchto osob se de facto překrývá s osobami, které nemohou poskytnout straně dar; navíc jsou mezi ně také zařazeny provozovatelé rozhlasového a televizního vysílání a osoby, které zajišťují obsah, vydání a veřejné šíření periodického tisku.

Povinnost označovat placenou inzerci

Volební zákony nově stanovují povinnost pro politické strany a třetí osoby označovat propagaci nebo volební agitaci šířenou prostřednictvím komunikačních sítí, a to včetně velkoplošných zařízení nebo i v případě tzv. negativní kampaně. Musí obsahovat informaci o zadavateli (FO nebo PO, která objednala u jiné PO nebo FO reklamu) a zpracovateli (FO nebo PO, která pro sebe nebo pro jinou právnickou nebo fyzickou osobu zpracovala reklamu).

 

Nové výkazy, které jsou kontrolovány Úřadem

Novela zákonů také přinesla novinky z hlediska výkazů, které jsou počínaje daty za rok 2017 předkládány Úřadu (ÚDHPSH). Výkazy je možné rozdělit do několika typů. Svým způsobem prvním výkazem, který je kontrolovatelný veřejností, jsou dva ze čtyř povinně zřizovaných transparentních účtů, zobrazující některé příjmové operace (dary, státní příspěvky) a volební výdaje.

Politické strany jsou povinny předkládat Úřadu (ÚDHPSH) k 1. 4. následujícího roku Výroční finanční zprávy (VFZ) za daný kalendářní rok. Zprávy musejí obsahovat mnohem více informací, než tomu bylo podle „starého“ zákona. Nově tedy VFZ musejí obsahovat:

 • účetní závěrku podle zákona o účetnictví;
 • zprávu auditora o ověření účetní závěrky s výrokem bez výhrad;
 • přehled o celkových příjmech v členění podle § 17 odst. 8, k němuž strany a hnutí připojí a) přehled obchodních společností nebo družstev, v nichž strana nebo hnutí mají podíl s uvedením výše tohoto podílu, b) přehled úvěrů, zápůjček a jiných dluhů s uvedením výše a jejich podmínek včetně termínu splatnosti, jména, příjmení a data narození; je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo;
 • přehled o mzdových výdajích stranou nebo hnutím vyplácených osob s uvedením počtu těchto osob a druhu vykonávané práce;
 • přehled o celkových výdajích na daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění;
 • výdaje na volby členěné podle jednotlivých druhů voleb, kterých se strana a hnutí zúčastnily v daném kalendářním roce;
 • přehled o dárcích a jejich darech s uvedením výše peněžitého daru a obvyklé ceny nepeněžitého daru, jména, příjmení a data narození; je-li dárcem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo;
 • přehled poskytnutých ostatních bezúplatných plnění, jejichž obvyklá cena převyšuje částku 50 tis. Kč, s uvedením jména, příjmení a data narození; je-li poskytovatelem právnická osoba, uvede se její obchodní firma nebo název a identifikační číslo;
 • přehled o hodnotě majetku získaného dědictvím nebo odkazem; pokud hodnota získaného majetku přesahuje 50 tis. Kč, uvede se jméno, příjmení, datum narození a datum úmrtí a obec místa posledního pobytu zůstavitele;
 • přehled o členech, jejichž členský příspěvek za kalendářní rok je vyšší než 50 000 Kč, s uvedením jejich jména, příjmení, data narození, obce místa pobytu a celkové výše členského příspěvku;
 • název a sídlo politického institutu, jehož je strana nebo hnutí zakladatelem nebo členem, a výdaje vynaložené na podporu jeho činnosti minimálně ve výši příspěvku na činnost politického institutu.

Úřad také dohlíží nad volebními kampaněmi. Politické strany a kandidáti mají povinnost do 90 dnů od vyhlášení celkových výsledků voleb předložit zprávu o financování kampaně obsahující:

 • přehled bezúplatných plnění poskytnutých kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátovi na volební kampaň s uvedením obvyklé ceny, nejde-li o peněžitý dar, a údaje o dárcích a poskytovatelích jakož i výši výdajů na volební kampaň hrazených samotnými kandidáty;
 • přehled výdajů na volební kampaň s uvedením účelu, na který byly použity; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje poskytovatele;
 • přehled peněžitých dluhů, k jejichž splnění se kandidující politická strana, politické hnutí, koalice nebo nezávislý kandidát v souvislosti s financováním volební kampaně zavázali, s uvedením plnění, které bylo kandidující politické straně, politickému hnutí, koalici nebo nezávislému kandidátu věřitelem poskytnuto nebo k jehož poskytnutí se věřitel zavázal; je-li plnění poskytnuto za cenu nižší než obvyklou, uvedou se identifikační údaje věřitele.

-pv-

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >