Jak hodnotíme – Kritéria dobré praxe financování předvolební kampaně

Publikováno: 20. 8. 2017

Kritéria dobré praxe jdou samozřejmě ruku v ruce s kritérii, podle kterých strany hodnotíme. Dotazy pro centrály politických stran a hnutí v parlamentních volbách 2017, jež jsou vodítkem pro monitoring a hodnocení otevřenosti kampaní před parlamentními volbami, odeslala TI-ČR 3. 7. 2017.

Níže je najdete v komentované podobě, abyste si mohli udělat představu o tom, proč se na některé údaje doptáváme. Zvolená kritéria dobrá praxe jdou nad rámec platného zákona (č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů), a jsou v souladu s mezinárodními standardy a doporučeními (Rada Evropy, OECD). Vycházejí i z naší vlastní zkušenosti z předešlých monitorovacích aktivit.

Politické strany/hnutí nemusí zveřejňovat více informací, než jim ukládá zákon, ale mohou také v zájmu transparentnosti a informovanosti dobrovolně jít nad rámec současných pravidel, která mají svá slabá místa. Kritéria je možné shrnout do několika oblastí, které TI-ČR považuje pro transparentnost za klíčové.

Jednou z oblastí jsou data o samotném financování kampaní, a to jak na straně příjmů, tak výdajů – tedy o správě finančních toků. Dále je relevantní informace o spolupráci s reklamními a PR agenturami a také týmy lidí, které na kampani pro politickou stranu/hnutí pracují, ať již dobrovolně anebo v rámci placených služeb. Důležitá je pro nás (pro voliče) také možnost znát jména dárců peněz na kampaň.

Každému kritériu je přidělena známka jako ve škole, celková známka vznikne zprůměrováním dílčích známek. Každé kritérium, které je do hodnocení zahrnuto, bude hodnoceno i slovně a některá kritéria jsou dále vnitřně rozčleněna do subkritérií (která mají v hodnocení opět stejnou nominální hodnotu). V rámci hodnocení, které provádí TI-ČR, má každé kritérium stejnou váhu. Snažili jsme se tak vyhnout zkreslení, které by vznikalo, pokud bychom se každému kritériu snažili přiřknou jinou významnost.

A jak tedy vypadají?

(V odrážkách najdete vysvětlivky a komentáře.)

Kritéria hodnocení transparentnosti stran v Parlamentních volbách 2017

 

1) Plánované a reálné náklady/výdaje na kampaň

1.1 Jaká je celková suma plánovaných nákladů vaší organizace na letošní předvolební kampaň? Kde je tato částka zveřejněna?

> Zajímá nás suma i link, abychom voličům mohli zprostředkovat rychlý přehled toho, kolik strany hodlají utratit v kampaních (limit je 90 mil. Kč/strana/kampaň).

 

1.2 Můžete rozdělit předpokládané náklady do těchto základních kategorií:

kampaň v tištěných médiích: ___ %

billboardy a plakáty: ___ %

kampaň v on-line médiích: ___ %

kontaktní část kampaně (mítinky, akce pro veřejnost atp.): ___ %

ostatní náklady: ___ %

1.3 Jsou informace o struktuře výdajů dostupné veřejně, kde?

1.4 Zveřejňujete přehled výdajů na kampaň průběžně? Kde?

> Na to, za co utrácet, samozřejmě strany žádné limity nemají. Ovšem pokud je strana ochotna strukturu rozpočtu zveřejnit, je snáze kontrolovatelné, že nepřesáhla celkovou částku na útraty – samozřejmě to poukazuje i na to, že strana před svými voliči nechce nic skrývat.

 

2) Online výdaje

Jaký je poměr výdajů na on-line kampaně na sociálních sítích (FB, Twitteru, Google, Youtube ap.), vůči ostatním on-line médiím (bannerová reklama, placené články, inezrce na internetu) z rozpočtu na on-line kampaň.

Facebook: ___ %

Ostatní sociální sítě: ___ %

On-line média: ___ %

AdWords: ___ %

Ostatní náklady kampaně na internetu: ___ %

> Letos poprvé se v rámci monitoringu ptáme i na výdaje za kampaně na sociálních sítích a na Googlu. Je to oblast, kde stranám vznikají čím dál významnější náklady, ale často je komplikované je oficiálně vykázat i zkontrolovat.

 

3) Transparentní účty

3.1 Kde je možné transparentní účty vaší organizace najít?

a) TÚ volební; b) TÚ dary a příspěvky.
> Povinnost oba účty mít jednoduše stanovuje zákon (č. 302/2016 Sb., §17a a zákon č. 247/1995 Sb., §16a).

 

3.2 Jsou jednotlivé toky na účtech srozumitelně popsány (identifikace dárce, účel platby, platby třetím stranám)?

> Ovšem vyplatí se požadovat, aby povinnosti byly naplňovány řádně.

 

3.3 Plynou všechny prostředky v předvolební kampani přes tyto účty? Pokud ne, prosím, vysvětlete.

> Strany mohou zcela legálně část operací provádět v hotovosti, proto potřebujeme vědět, jak velká je tato část a jaké o ní vedou strany záznamy.

 

3.4 Projeví se veškeré výdaje spojené s kampaní na Vašem transparentním účtu ještě před datem voleb? Pokud ne, prosím, vysvětlete.

> Nejproblematičtější kritérium: Vzhledem k limitu 90 mil. Kč na kampaně, je možné, že strany budou oddalovat dobu splatnosti faktur svých pohledávek, aby mohly prokazovat, že tyto pohledávky nesouvisejí s kampaní, a tím pádem de facto utratit více peněz za více akcí. Férová strana se tak nechová…

 

4) Struktura příjmů

4.1 Jakou část rozpočtu na kampaně tvoří:

dary individuálních dárců (FO): ___ %

sponzorské dary (PO): ____ %

dary členské základny nad 50 tis. Kč: ____ %

váš vklad jako strany: ____ %

půjčky: ____ %

úvěry/kontokorent: ____ %

4.2 Kde jsou informace o příjmech kampaně zveřejněny?

link:

> Jako voliči máte právo, ba snad občanskou povinnost, vědět, odkud Vaše strana dostává peníze a zda Vás o tom otevřeně informuje.

 

5) Dary. Administrace darů v rámci organizace

5.1 Jakým způsobem evidujete dary (a darovací smlouvy) jednotlivým kandidátům vaší strany na jiné než centrální úrovni?

5.2 Máte přehled o získaných darech svých regionálních organizací v době konání kampaně? Pokud ano, jakou formou získáváte o těchto darech přehled?

5.3 Je přijímání darů v kompetenci krajských či oblastních organizací, nebo je schvaluje centrála (existuje průběžný systém evidence)?

> V minulých volbách se ukázalo, že dary na kampaně na regionální úrovni někdy nejsou vykazovány a stanou se součástí výkazu až v výroční zprávě některých stran. Stalo se, že tedy teprve započítáním těchto příjmů vyšla najevo celková částka přijatých darů – nejednou k překvapení stran samotných.

5.4 Evidujete na svých stránkách také nefinanční plnění? Kde je tato informace přístupná?

5.5 Je možné poskytnout finanční dar vaší straně také v hotovosti?

> Podle zákona to možné je, ale má to svá úskalí, hlavně díky nedokonalosti legislativy. Více zde.

 

6) Transparentní spolupráce uvnitř strany

6.1 Do jaké míry je kampaň organizována z centra? Jaký je prostor pro vedení vlastní kampaně na úrovni volebního obvodu (např. vlastní témata, vlastní vizuál billboardů aj.).

6.2 Mají jednotlivé volební obvody vlastní rozpočet na tyto akce? Kým je stanoven/schválen?

> Vzhledem k tomu, že podle zákona měly veškeré výdaje jít z centrálního, tzv. volebního (transparentního) účtu strany, je nutné požadovat informace o správě finančních toků uvnitř strany.

 

7) Třetí osoby

Spolupracujete s registrovanými třetími osobami, které vaši kampaň podporují nebo se na ní podílejí? Se kterými. Kde je informace o spolupráci zveřejněna (kromě registru na www.udhpsh.cz).

> „Třetí osoba“ je novinka novely zákona o sdružování v politických stranách a v politických hnutích (č. 302/2016 Sb.). Zákon se snaží zajistit fair play a znemožnit anonymním kampaně a také zpřehlednit finanční toky v kampaních tím, že komukoliv, kdo se kampaně účastní (mimo strany), ukládá povinnost se registrovat u ÚDHPSH, a stanovuje limit na výdaje na kampaň do výše 1,8 mil. Kč. Registrované naleznete zde.

 

8) Seznam předvolebních akcí

Zveřejňujete důsledně termíny všech předvolebních aktivit a veřejných akcí? (Uveďte odkazy na weby, sociální sítě, YouTube kanály a jiné.)

> Pokud strana zveřejňuje vyčerpávající přehled aktivit v kampani, je to nejen servis pro voliče, ale nepřímo to napovídá, že strana netají výdaje.

 

9) Předvolební tým a dobrovolníci v kampani

9.1 Kdo je hlavním koordinátorem vaší předvolební kampaně?

9.2 Jaké je složení vašeho volebního týmu (s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani včetně poradců) a kolik dobrovolníků je zapojených ve vaší kampani?

9.3 Kde jsou tyto informace dohledatelné?

9.4 Spolupracujete na kampani s mediální agenturou (PR, reklamní apod.)?

9.5 Pokud na kampani pracují dobrovolníci, kolik se jich na ní podílí? Jaké náklady jsou s jejich činností spojeny (částka)?

> Ano, práce PR agentur, mediálních poradců a stratégů, promotérů a propagátorů jsou bezpochyby součástí kampaní a jejich služby součástí nákladů (které se musí počítat do limitních 90 mil. Kč). Jako voliči bychom navíc měli vědět, kdo konkrétně kampaně plánuje, organizuje, kdo jim dává obsah i formu.

 

10) Komunikační kanály

Má váš politický subjekt veřejně přístupné a aktualizované:

internetové stránky, Facebook, Twitter a Youtube? Uveďte prosím adresy.

> Tak určitě…

 

Kontakt

Transparency International – Česká republika, o. p. s.
Sokolovská 260/143
180 00 Praha 8

Bankovní číslo transparentního dárcovského účtu TI: 2100385154/2010 (Fio banka, a.s.)

+420 224 240 895
volby@transparency.cz
www.transparency.cz

Partneři

Monitorujeme

Na našem webu používáme cookies. Cookies jsou soubory, které slouží k měření funkčnosti webu, přizpůsobování obsahu webu, napomáhají tomu, abyste na našem webu byli spokojeni. Využíváním webových stránek s tímto souhlasíte. Další informace >