Karel Diviš

Bývalý externí redaktor sportovní redakce ČT (1995–2016), podnikatel v IT. Svoji kandidaturu Karel Diviš oficiálně oznámil 20. ledna 2022. Karel Diviš plánoval kandidovat jako občanský kandidát, Ministerstvo vnitra jeho kandidátku označilo za neplatnou z důvodu nedostatečného počtu podpisů, toto tvrzení vyvrátil NSS, který kandidaturu Karla Diviše uznal. Transparentní účet využil k první transakci 12. července 2022. Další užitečné informace o Karlu Divišovi najdete mimo jiné v online databázi Našipolitici.cz.

3,4

Celkový rozpočet a plánované výdaje. Zveřejnil/a kandidát/ka celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?   

Dle Divišova vyjádření pro média i pro dotazník TI ČR by celkový rozpočet kampaně neměl převýšit 10 milionů korun. Do dotazníku pro TI ČR uvedl rozpad na kategorie výdajů:

10 % na strategii a poradenství
10 % na produkční náklady
50 % na kontaktní kampaň
10 % na venkovní reklamu
5 % na letáky a noviny
1 % na inzerci v tisku
5 % na náklady na propagaci v online prostoru
9 % na ostatní náklady

3

Výdaje před vyhlášením voleb. Zveřejnil/a kandidát/ka informace o nákladech kampaně vzniknuvších před vyhlášením voleb, např. výdaje na sběr podpisů pod petici pro podání kandidátní listiny?

Do 12. 7. 2022 byl pro kampaň kandidáta využíván transparentní účet spolku Karlova lípa naděje z.s.. Na webu kandidáta je odkaz na výpis z jeho účtu č. 111120232/5500 u Raiffeisenbank, a.s.

1

Struktura příjmů. Zveřejňuje kandidát/ka předběžné zdroje financování kampaně, včetně vlastního příspěvku? Má kandidát/ka pravidla pro přijímání darů pro kampaň, resp. deklaroval/a předem, že nebude od určitých subjektů dary přijímat? Zveřejňuje aktualizované informace o svých dárcích?

Kandidát pouze uvádí, že do kampaně přispívá z vlastních zdrojů a úvěru ve výši pěti milionů. Nezveřejňuje bližší informace o zdrojích, pravidla přijímání darů ani aktualizovaný seznam dárců.

4

Subdodavatelské řetězce. Zveřejňuje kandidát/ka seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?   

Kandidát na svých stránkách informace o subdodavatelích nezveřejňuje. Z transparentního účtu je nelze spolehlivě vyčíst.

5

Přehlednost transparentního účtu. Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí?

Na svých webových stránkách kandidát uvádí odkazy na svůj aktuální transparentní účet zřízený v červenci i na ten, jenž mu předcházel.

Odchozí transakce jsou pojmenovány, není však uvedeno, kdo je příjemce platby. Některá pojmenování jsou vágní (např. “sběr podpisů a marketingové služby” za cca 2,4 mil, stejně označeny nejsou ani částky pohybující se okolo půl milionu korun, např. “PR”).

5

Personálie a aktéři v kampani. Informuje kandidát/ka o entitě odpovědné za vedení kampaně a aplikuje na ni zákonné požadavky na transparentnost (volební účet, zveřejnění příjmů apod.)?

Kandidát v pořadu Hyde park ČT z 21. 12. 2022 informoval, že kampaň vede sám, což je zřejmé i z jeho veřejné prezentace a transparentního účtu.

1

Volební tým a spolupracující agentury. Zveřejnil/a kandidát/ka složení svého volebního týmu, jenž se podílí na strategickém plánování akcí, jejich organizaci atd.? Zveřejňuje kandidát/ka jména agentur a individuálních poradců (mediálních, PR, poradenských, právních), se kterými na kampani spolupracuje?

Z veřejně dostupných zdrojů nelze dohledat informaci o členech volebního týmu kandidáta, ačkoli pro Seznam Zprávy uvedl, že má 6 členů.

Ani o spolupracujících agenturách veřejně neinformuje, v dotazníku TI ČR ale odpověděl, že takovou agenturou je firma Expert Decision.

5

Obsazení Kanceláře prezidenta republiky. Zveřejňuje kandidát/ka informace o své představě personálního obsazení Kanceláře prezidenta republiky? 

Kandidát veřejně zmínil pouze jméno Radka Mušky, avšak tato informace je nezávazná, Muška je dle Diviše pouze “horkým kandidátem” na danou pozici.

4

Online kampaně. Publikuje kandidát/ka seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), jež budou v kampani využity pro agitaci? Informuje také, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát/ka, politický subjekt nebo třetí osoby?

Kandidát nezveřejňuje seznam profilů na sociálních sítích, které se podílejí na jeho kampani, ani informace o způsobu financování politických postů. Jeho posty na sociálních sítích patřících společnosti META (Facebook, Instagram, WhatsApp) financuje Karlova lípa naděje z.s., a to i po 12. 7. 2022, v době, kdy kandidát deklaruje, že tento spolek se nepodílí na jeho kampani a že ji financuje sám.

5

Volební akce. Zveřejňuje kandidát/ka na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce apod.)? 

Kandidát má na svém oficiálním webu přehledný kalendář, ve kterém informuje o nadcházejících akcích. Na jeho facebookovém profilu lze dohledat pouze některé z akcí ex-post.

1