Deset kritérií transparentnosti, která hodnotíme u prezidentských kandidátek a kandidátů

Publikováno: 9. 11. 2022

V rámci hodnocení prezidentské kampaně jsme nastavili 10 kritérií transparentnosti. Ta tvoří základ finálních známek pro jednotlivé kandidátky a kandidáty, které budou mít hodnotu 1 až 5, jako ve škole. Jak probíhá samotný monitoring předvolební kampaně se dozvíte zde.   

Sousoší Souboj Titánů a prezidentská standarta na Pražském hradě | zdroj: TI

1. Celkový rozpočet a plánované výdaje 

Zveřejnil/a kandidát/ka celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média?   

Zdůvodnění

Publikovat vmédiích či na oficiální webové stránce údaj o celkových plánovaných výdajích na kampaň je základní požadavek transparentnosti kampaně, a zvyšuje se tím důvěra voličů. Pro transparentnost kampaně je však třeba poskytnout informaci také o jednotlivých plánovaných kategoriích výdajů, které kandidát v kampani hodlá hradit.  

Tyto informace totiž umožňují vytvořit si relativně přesný obraz o taktice, kterou kandidát v kampani uplatňuje, přitom je mnohdy neobsahují ani závěrečné zprávy o financování kampaně. 

Doporučení 

Doporučujeme, aby každý/á kandidát/ka zveřejnil předpokládanou výši výdajů na kampaň s orientačním rozdělením částek alokovaných na různé kategorie. Doporučené kategorie rozkladů plánovaných výdajů:

– Strategie a poradenství – konzultační činnost, poradenství, průzkumy, kreativní návrhy a blíže nespecifikované PR a marketingové služby reklamních agentur. 

– Produkce – zejména grafické a fotografické práce, výroba audiovizuálních materiálů a blíže nespecifikovaná výroba propagačních materiálů. 

– Kontaktní kampaň – zejména zábor veřejného prostranství, provoz volebních či petičních stánků, služby spojené s realizací tiskových konferencí a volebních mítinků (občerstvení, ozvučení), hudební doprovod, výroba propagačních předmětů a drobných dárků (od propisek přes balónky a zmrzliny/nanuky po čaje apod.). 

– Venkovní reklama – zejména distribuce plakátů a billboardů a pronájem venkovních reklamních ploch včetně polepů automobilů a jiných dopravních prostředků a instalace laviček. 

– Letáky a noviny – výroba a distribuce letáčků, skládaček, volebních novin a dalších materiálů, které komunikují program subjektu. 

– Inzerce v tisku – náklady na inzerci v tištěných médiích (ať už celostátních či regionálních). 

– Online propagace – náklady na propagaci v online prostoru, ať už v rámci reklamy na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), prostřednictvím online médií (nejčastěji Parlamentní listy, iDnes.cz, Seznam.cz), platby za PPC reklamu a umístění online bannerů. Do této kategorie započítáváme i výdaje pro agentury s popiskem „správa Facebooku“ apod.

U kategorie online výdajů dále doporučujeme uvést poměr výdajů na online kampaně na sociálních sítích a internetových vyhledávačích (Facebook, Twitter, Google, YouTube apod.), vůči ostatním online médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu) dle následující struktury: 

  • Facebook: ___ % 
  • Ostatní sociální sítě: ___ % 
  • Online média: ___ % 
  • Ostatní náklady kampaně na internetu (AdWords apod.):  ___ % 

– Ostatní – zejména se jedná o platby za volební tým, koordinátory, pronájem kanceláří apod.  

2. Výdaje před vyhlášením voleb 

Zveřejnil/a kandidát/ka informace o nákladech kampaně vzniknuvších před vyhlášením voleb, (např. výdaje na sběr podpisů pod petici pro podání kandidátní listiny)?  

Zdůvodnění 

Za období kampaně se dle zákona považuje až doba po vyhlášení voleb předsedou senátu (letos to bylo 1.7.2022). Mnoho kandidátů/tek pak ale svou kampaň systematicky a otevřeně vedlo už dlouho před tímto dnem. Pokud adept/ka na prezidenta/ku hodlá kandidovat na základě petice občanů, pak mnoho peněz může stát už sběr podpisů pro petici – ten je současně příležitostí pro kontaktní kampaň.  

Vlastní období od 1.7.2022 do 13./14.1.2023 nepředstavuje jedinou významnou fázi z hlediska výdajů v kampani. Pro pochopení skutečných nákladů na kampaň je třeba znát, kolik tato před-oficiální kampaň stála, a jaké byly zdroje jejího financování.     

Doporučení 

Doporučujeme, aby kandidát/ka na oficiální stránce publikoval/a stručnou informaci o tom, kolik jeho/její kampaň stála korun ode dne, kdy se rozhodl/a ucházet se o prezidentská úřad,a informaci o tom, z jakých zdrojů je kampaň hrazena – kdo jsou případní donoři.

Pokud kandidáti/ky otevřeně identifikují dobu zahájení kampaně a její náklady před vyhlášením voleb, zvyšuje se tím násobně transparentnost celého klání. 

3. Struktura příjmů 

Zveřejňuje kandidát/ka předběžné zdroje financování kampaně, včetně vlastního příspěvku? Má kandidát/ka pravidla pro přijímání darů pro kampaň, resp. deklaroval/a předem, že nebude od určitých subjektů dary přijímat? Zveřejňuje aktualizované informace o svých dárcích?

Zdůvodnění 

Na pravidlech přijímání darů závisí důvěryhodnost kandidáta/ky, proto je nutné, aby deklaroval/a, odkud hodlá kampaň financovat. Zákon od kandidáta/ky nepožaduje více, než aby vedl/a jeden volební transparentní účet, který musí být používán jako účet výdajový, a může být používán i jako příjmový. Zveřejnění všech dárců v kampani pak požaduje zákon až tři dny před volbou. Do té doby však může být příjmová stránka kampaně zcela neprůhledná. 

Transparentní účet (TÚ), který ze zákona mají kandidáti/ky povinnost zřídit, slouží jako prostředek pro základní veřejnou kontrolu o výdajích na kampaň a do omezené míry umožňuje získat bazální představu o struktuře dárců (právnické či fyzické osoby, politické strany, afilované spolky atd.), možnost určit skutečné dárce a zdroj finančních prostředků na vedení kampaně z TÚ je nicméně velmi limitovaná, dárce nefinančního plnění z TÚ určit nelze.  

Doporučení 

Doporučujeme proto, aby kandidáti/ky deklarovali, kolik peněz vloží do kampaně z vlastních zdrojů, resp. z vlastních účtů. Pokud zřídili zvláštní transparentní účet pro dary, aby ho deklarovali jako jediný příjmový účet kampaně.  

Dále doporučujeme, aby kandidát/ka zveřejnil/a: 

A) předběžně plánovanou výši vlastních prostředků pro kampaň, 

B) přehledný, průběžně aktualizovaný seznam dárců finančního i nefinančního plnění včetně informace k jakému dni je seznam aktuální.

Kandidát/ka má povinnost s dárci uzavřít smlouvu o daru (a to daru finančním i nefinančním), jedná se tedy o požadavek uveřejnění informací, které jsou kandidáti stejně povinováni evidovat.

4. Subdodavatelské řetězce 

Zveřejňuje kandidát/ka seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)?   

Zdůvodnění 

Vzhledem k současnému agenturnímu pojetí organizace kampaně se voliči mnohdy nemají šanci dozvědět, kdo je konkrétním příjemcem dodavatelem/subdodavatelem zakázek spojených s kampaní, výdaje jsou totiž mnohdy zastřeny prostřednictvím outsourcingu služeb na agentury, které dodávají celý balík „kampaně“.  

Zhlediska potřeb kandidujících je to praktické, zhlediska transparentnosti kampaní pro občany nikoliv. Kandidující často zveřejňují pouze informace o zprostředkujících agenturách (jakožto řešitelích). To nestačí.   

Doporučení 

Kandidát/ka by tedy měl/a zveřejnit seznam všech subdodavatelů, například poskytovatelů reklamní plochy, inzerce, tiskáren, výrobců reklamních předmětů, audio-vizuálních produkcí, poradců, právních služeb apod. Tato informace by se také měla objevit v závěrečné zprávě o financování kampaně, kterou mají subjekty předložit Úřadu pro dohled nad hospodařením politických a politických hnutí (ÚDHPSH). 

5. Volební účet 

Jsou všechny položky na volebním transparentním účtu přehledně popsané a je možné jasně identifikovat účel a příjemce/poskytovatele všech transakcí? 

Zdůvodnění 

Transparentní účet, coby bankovní produkt, nezaručuje průhlednost a srozumitelnost financování kampaně, pokud není veden pečlivě a přehledně. Účet může plnit mnoho funkcí, které hodnotíme i pomocí ostatních kritérií, ale to pouze tehdy, pokud je veden systematicky a pečlivě.   

Doporučení 

Doporučujeme, aby kandidáti/ky publikovali/y metodu označování plateb na účtu, aby bylo přehledné, systematické a srozumitelné laickému zájemci. Z položek na účtu by především měl být jasný konkrétní účel a příjemce transakce. V případě, že slouží i jako příjmový účet kandidáta/ky, doporučujeme jasně deklarovat, že jde o jediný účet používaný, jak pro příjmy (dary), tak výdaje v kampani. 

6. Personálie a aktéři v kampani 

Informuje kandidát o entitě odpovědné za vedení kampaně a aplikuje na ni zákonné požadavky na transparentnost (volební účet, zveřejnění příjmů apod.)? 

Zdůvodnění 

Zákon zavazuje kandidáta/ku k řadě povinností, zejména zřízení volebního transparentního účtu, registraci a vedení účetnictví, které po volbě musí odevzdat Úřadu pro dohled nad hospodařením politických a politických hnutí (ÚDHPSH). Neukládá ale vést kampaň, ani nestanovuje, kdo za ni nese odpovědnost, či návod na její vedení.  

To vedlo v minulosti k zneužívání mezery tvrzením, že kandidát/ka kampaň nevede. Kampaň pak může vést „s vědomím“ kandidáta/ky nezávislý subjekt, na který se zase neaplikuje stejná volební legislativa jako na kandidáta/ku (nemusí se registrovat, nemusí mít volební účet atd.) 

Doporučení 

Doporučujeme, aby v případě, že kampaň vede na kandidátovi/ce nezávislá právnická osoba, na ni kandidáti/ky dobrovolně aplikovali požadavky, které vznáší zákon. Zejména, aby takový subjekt (např. zapsaný spolek) měl transparentní účet, k němuž se současně hlásí kandidát/ka jako ke svému volebnímu účtu, a kandidát/ka tak jasně informoval/a o mechanismu financování své kampaně (její příjmové a výdajové stránky). 

7. Volební tým a spolupracující agentury 

Zveřejnil kandidát/ka složení svého volebního týmu, jenž se podílí na strategickém plánování akcí, jejich organizaci atd., s uvedením rolí jednotlivých členů týmu v kampani (včetně individuálních poradců)? Zveřejňuje kandidát/ka jména agentur a individuálních poradců (mediálních, PR, poradenských, právních), se kterými na kampani spolupracuje? 

Zdůvodnění 

K porozumění strategii kampaně je nutné znát personální složení jejího výkonného týmu a totéž platí o znalosti těch, kdo se podílejí na propagační části kampaně, ať už individuálně nebo v rámci firem, studií a agentur. Možnost dozvědět se, kdo za kampaní stojí a podílí se na jejím praktickém vedení, patří mezí základní prvky jejího zprůhlednění. Omezuje se tím potenciál střetu zájmů, politické korupce a netransparentního lobbingu, zvyšuje se tak férovost celé politické soutěže. 

Snaha zakrýt před veřejností personální a organizační stránku agitace vytváří nesprávný dojem, že na politickém přesvědčování nebo propagaci politických idejí je cosi z podstaty nekalého. Volební kampaň je však legitimní součástí demokratického systému, a jako taková má být vedena transparentně.   

Doporučení 

Proto doporučujeme, aby kandidující zveřejnili na svých oficiálních stránkách alespoň nejzákladnější informace o lidech a společnostech, které jejich kampaně vymýšlejí a administrují.      

8. Obsazení Kanceláře prezidenta republiky 

Zveřejňuje kandidát/ka informace o své představě personálního obsazení Kanceláře prezidenta republiky? 

Zdůvodnění 

Pro výkon úřadu prezidenta je určující, kdo jsou lidé, kteří vykonávají klíčové funkce v Kanceláři prezidenta republiky (KPR). Informace umožní voličům jednak zkonkretizovat si představu o záměrech, které s úřadem kandidující mají, jednak umožňuje hodnotit posléze integritu kandidující/ho v případě zvolení. Oboje tak lze považovat za prvek transparentnosti v prezidentské kampani.   

Doporučení 

Doporučujeme, aby kandidát/ka na oficiálních stránkách publikoval/a stručné informace o tom, jak hodlá obsadit následující pozice Kanceláře prezidenta/ky republiky:  

Vedoucí Kanceláře prezidenta/ky republiky 

Ředitel/ka Sekretariátu prezidenta/ky republiky 

Ředitel/ka Odboru analytického 

Ředitel/ka Odboru tiskového 

Ředitel/ka Odboru legislativy a práva 

Vedoucí Oddělení bezpečnostní/ho ředitele/ky

Ředitel/ka Odboru zahraničního 

9. Online kampaně 

Publikuje kandidát/ka seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), jež budou v kampani využity pro agitaci? Informuje také, jak se re-financuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech uskupení tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát/ka, politický subjekt nebo třetí osoby? 

Zdůvodnění 

Kampaně na digitálních sociálních sítích tvoří významnou část celého předvolebního klání. Aby nevzniklo podezření, že některé profily vedou netransparentní kampaň s vědomím kandidujícího subjektu v jeho prospěch, a aby vůbec byla kampaň přehledná a průhledná, je nutné znát všechny profily, které se jménem kandidující/ho podílejí na jejím vedení.   

V neposlední řadě je třeba vědět, jak se refinancuje digitální politický marketing na jednotlivých účtech. Každý Facebook účet lze platit z několika kreditních karet, kandidáti/ky si své placené posty mohou platit sami/y a pak je proplácet přes účetnictví právnické osoby, nebo mohou celý digitální marketing outsourcovat na mediální/PR agenturu apod. Variant je mnoho, a informace o nich jsou pro transparentnost kampaně zásadní.   

Doporučení 

Doporučujeme, aby kandidující zveřejnili seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, YouTube a další) na oficiální internetové stránce, a to společně s pravidly jejich financování.   

10. Volební akce 

Zveřejňuje kandidát/ka na svém webu seznam všech veřejných akcí v rámci kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce apod.)?   

Zdůvodnění 

Pro odlišení akcí pořádaných v rámci kampaně (od všech ostatních, kdy například kandidát/ka vykonává svou politickou či státnickou funkci) je vhodné, aby byl znám jejich kalendář dopředu. Výdaje na volební akce se započítávají do limitů na celkové útraty.  

Proto by kandidující měli sami pečlivě informovat o tom, které akce sami započítávají do rámce své kampaně. Smyslem je zaručit jednoznačnou identifikaci politické prezentace, za kterou si kandidující „stojí“, a odlišit ji také od ostatních veřejných výstupů (daných například výkonem funkce).   

Doporučení 

Doporučujeme proto publikovat na oficiálních stránkách seznam plánovaných volebních akcí a aktivit pro veřejnost, a to jakoukoliv přehlednou formou od prostého výčtu s uvedením dat a míst po interaktivní mapu apod. Stejnou funkci může dobře splnit přehled (online i offline) eventů na oficiálním FB profilu apod. Naopak danou funkci nesplní informování o aktivitách kandidátů/ek ex post nebo přehled akcí, který neodlišuje veřejná vystoupení související s výkonem veřejné funkce od předvolební kampaně. 

O projektu Transparentní volby

Monitoringu předvolebních kampaní se v Transparency International ČR (TI) věnujeme v rámci projektu transparentnivolby.cz pravidelně už od roku 2012, kdy jsme hodnotili transparentnost první přímé volby prezidenta. Od té doby jsme aktivně sledovali všechny volby za poslední dekádu.

Základní myšlenkou je snaha poskytnout široké veřejnosti otevřené hodnocení transparentnosti kampaní před samotnými volbami. Za deset let jsme tak nasbírali jedinečné zkušenosti a vytvořili unikátní metodiku pro posuzování transparentnosti kampaní. Zachycujeme trendy v oblasti politického marketingu s přesahem do digitálu i proměnu politických strategií.

Hodnocení se tak stalo jedním z naších pravidelných příspěvků ke zlepšování politické kultury v České republice a apelem na politické představitele, aby zvyšovali svou politickou integritu místo snahy obcházet pravidla a pohybovat se mnohdy za hranou zákona.

Transparency International ČR

Jsme nevládní protikorupční tým, který řeší velké mezinárodní i malé regionální kauzy. Prosazujeme efektivní systémová řešení. Chráníme veřejné rozpočty. Šetříme miliardy korun našim spoluobčanům. Prostřednictvím projektů vzděláváme o korupci občanskou společnost, státní a soukromou sféru. Poskytujeme zdarma právní poradenství široké veřejnosti. Díky naší globální síti poboček Transparency International sdílíme mezinárodní zkušenosti všude tam, kde je třeba.

www.transparency.cz