7 kritérií transparentnosti, která hodnotíme u vybraných subjektů kandidujících do EU parlamentu

Publikováno: 13. 3. 2024

V rámci hodnocení kampaní do Evropského parlamentu jsme nastavili 7 kritérií transparentnosti. Ta tvoří základ finálních známek pro jednotlivé kandidující subjekty, které budou mít hodnotu 1 až 5, jako ve škole. Jak probíhá samotný monitoring předvolební kampaně se dozvíte zde.

Budova Evropského parlamentu v Bruselu | zdroj: TI

 1.  Celkový rozpočet a plánované výdaje

Zveřejnil kandidující subjekt (strana nebo koalice) celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň, a to včetně rozkladu rozpočtu na typy výdajů a média? 

Zdůvodnění

Publikovat v médiích či na oficiální webové stránce údaj o celkových plánovaných výdajích na kampaň je základní požadavek transparentnosti kampaně, a zvyšuje se tím důvěra voličů. Pro transparentnost kampaně je však třeba poskytnout informaci také o jednotlivých plánovaných kategoriích výdajů, které kandidující subjekt v kampani hodlá hradit. 

Tyto informace totiž umožňují vytvořit si relativně přesný obraz o taktice, kterou subjekt v kampani uplatňuje, přitom je mnohdy neobsahují ani závěrečné zprávy o financování kampaně. 

Doporučení 

Doporučujeme, aby každý kandidující subjekt zveřejnil předpokládanou výši výdajů na kampaň s orientačním rozdělením částek alokovaných na různé kategorie. Doporučené kategorie rozkladů plánovaných výdajů:  

 • Strategie a poradenství – konzultační činnost, poradenství, průzkumy, kreativní návrhy a blíže nespecifikované PR a marketingové služby reklamních agentur.   
 • Produkce – zejména grafické a fotografické práce, výroba audiovizuálních materiálů a blíže nespecifikovaná výroba propagačních materiálů.   
 • Kontaktní kampaň – zejména zábor veřejného prostranství, provoz volebních či petičních stánků, služby spojené s realizací tiskových konferencí a volebních mítinků (občerstvení, ozvučení), hudební doprovod, výroba propagačních předmětů a drobných dárků (od propisek přes balónky a zmrzliny/nanuky po čaje apod.).   
 • Zda subjekt komunikuje rozděleně (každá strana/hnutí za sebe) či v rámci společné kandidátky.  
 • Venkovní reklama – zejména distribuce plakátů a billboardů a pronájem venkovních reklamních ploch včetně polepů automobilů a jiných dopravních prostředků a instalace laviček.   
 • Letáky a noviny – výroba a distribuce letáčků, skládaček, volebních novin a dalších materiálů, které komunikují program subjektu.   
 • Inzerce v tisku – náklady na inzerci v tištěných médiích (ať už celostátních či regionálních).   
 • Online propagace – náklady na propagaci v online prostoru, ať už v rámci reklamy na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube), prostřednictvím online médií (nejčastěji Parlamentní listy, iDnes.cz, Seznam.cz), platby za PPC reklamu a umístění online bannerů. Do této kategorie započítáváme i výdaje pro agentury s popiskem „správa Facebooku“ apod.  

U kategorie online výdajů dále doporučujeme uvést poměr výdajů na online kampaně na sociálních sítích a internetových vyhledávačích (Facebook, Twitter, Google, YouTube apod.), vůči ostatním online médiím (bannerová reklama, placené články, inzerce na internetu) dle následující struktury:  

 • Facebook a Instagram (META): ___ %  
 • Ostatní sociální sítě: ___ %  
 • Online média: ___ %  
 • Ostatní náklady kampaně na internetu (AdWords apod.):  ___ %   
 • Ostatní – zejména se jedná o platby za volební tým, koordinátory, pronájem kanceláří apod.
 1. Transparentní účty

Zveřejňuje kandidující subjekt pravidla pro označování pohybů a vedení volebního transparentního účtu?   

Zdůvodnění  

Účet může plnit mnoho funkcí, které hodnotíme i pomocí ostatních kritérií, ale to pouze tehdy, pokud je veden systematicky a pečlivě. Přehledné vedení účtu je skutečně primární. 

Doporučení 

Doporučujeme, aby politické subjekty publikovaly metodu označování plateb na účtu, aby bylo přehledné, systematické a srozumitelné laickému zájemci. Z položek na účtu by především měl být jasný konkrétní účel a příjemce transakce 

 1. Online kampaně

Publikuje kandidující subjekt seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, YouTube aj.), které budou v kampani využity? Informuje také, jak na těchto platformách využívá finance v rámci jednotlivých účtů tak, aby bylo viditelné, zda politickou inzerci financuje kandidát, politický subjekt nebo třetí osoby? 

Zdůvodnění 

Aktivity na sociálních sítích tvoří významnou část celkových předvolebních kampaní. Aby nevzniklo podezření, že některé profily vedou netransparentní kampaň s vědomím kandidujícího subjektu v jeho prospěch, a aby vůbec byla kampaň přehledná a průhledná, je nutné znát všechny profily, které se jménem kandidujícího subjektu podílejí na jejím vedení. 

V neposlední řadě je třeba vědět, jak jsou kampaně v rámci účtu spravovány. Každý Facebook účet lze platit z několika kreditních karet, kandidující subjekty si své placené posty mohou platit samy a pak je proplácet přes účetnictví právnické osoby, nebo mohou celý online marketing outsourcovat na mediální/PR agenturu apod. Variant je mnoho, a informace o nich jsou pro transparentnost kampaně zásadní. 

Doporučení 

Doporučujeme, aby kandidující subjekty zveřejnily seznam všech profilů na sociálních sítích (Facebook, Instagram, Twitter, Tik Tok, YouTube a další), a to společně s pravidly jejich financování. 

 1. Volební tým a agentury

Jsou známa jména členů volebního týmu a seznam mediálních, PR a reklamních agentur, které se podílejí na tvorbě předvolební kampaně? 

Zdůvodnění  

Možnost dozvědět se, kdo za kampaní stojí a podílí se na jejím praktickém vedení, patří mezí základní prvky jejího zprůhlednění. Omezuje se tím potenciál střetu zájmů, politické korupce a netransparentního lobbingu, zvyšuje se tak férovost celé politické soutěže. 

Snaha zakrýt před veřejností personální a organizační stránku kampaně vytváří nesprávný dojem, že na politickém přesvědčování nebo propagaci politických idejí je cosi z podstaty nekalého. Politická kampaň je však legitimní součástí demokratického systému a jako taková má být vedena transparentně. 

Doporučení  

Proto doporučujeme, aby kandidující subjekty zveřejnily na svých oficiálních stránkách alespoň základní informace o lidech a společnostech, které jejich kampaně, včetně těch regionálních/krajských, vymýšlejí a administrují. 

 1. Dodavatelé a subdodavatelé

Zveřejňuje subjekt seznam dodavatelů a subdodavatelů služeb spojených s kampaní (včetně seznamu dodavatelů využívaných agenturami)? 

Zdůvodnění  

Voliči se mnohdy nemají šanci dozvědět, jak se výdaje na kampaně rozdělují mezi konkrétní subdodavatele, vzhledem k tomu, že si kandidující subjekty často najímají na organizaci dodávek agentury. Subjekty často zveřejňují pouze informace o těchto agenturách (jakožto řešitelích). To nestačí. 

Doporučení  

Kandidující subjekty by tedy měly zveřejnit seznam všech subdodavatelů, například poskytovatelů reklamní plochy, inzerce, tiskáren, výrobců reklamních předmětů, audio-vizuálních produkcí, poradců, právních služeb apod. Tato informace by se také měla objevit v závěrečné zprávě o financování kampaně, kterou mají subjekty předložit ÚDHPSH. 

 1. Veřejné akce

Jsou veřejně dostupné informace o všech akcích, které patří do předvolební kampaně daného kandidujícího subjektu tak, aby bylo jednoznačně možné je odlišit od ostatních veřejných aktivit jejích reprezentantů, a to v online i offline prostředí? 

Zdůvodnění  

Výdaje na volební akce se započítávají do limitů na celkové útraty. Proto by kandidující subjekty měly samy pečlivě informovat o tom, které akce samy započítávají do rámce své kampaně. Smyslem je zaručit jednoznačnou identifikaci politické prezentace, za kterou si kandidující subjekt „stojí“, a odlišit ji také od ostatních veřejných výstupů jeho reprezentantů (daných například výkonem funkce). 

Doporučení  

Doporučujeme proto publikovat na oficiálních stránkách subjektu seznam plánovaných volebních akcí a aktivit pro veřejnost, a to jakoukoliv přehlednou formou od prostého výčtu s uvedením dat a míst po interaktivní mapu apod. Stejnou funkci může dobře splnit například přehled eventů na oficiálním FB profilu. 

Naopak danou funkci nesplní informování o aktivitách kandidátů ex post nebo přehled akcí, který neodlišuje veřejná vystoupení související s výkonem veřejné funkce od předvolební kampaně. 

 1. Dary

Zveřejnuje subjekt pravidla přijímání a vracení darů v rámci kampaně? 

Zdůvodnění 

Kandidující subjekt dostává do kampaně finanční dary, což je naprosto v pořádku. Mělo by být ale transparentní od koho a v jaké výši. Stejně tak může darem získat kromě darů finančních i služby či produkty. A to buď darem nebo tzv. bezúplatným plněním.  

Strany, hnutí a koalice mají zákonnou povinnost vést účetnictví o financování volební kampaně, které musí obsahovat mimo jiné i identifikační údaje všech dárců. Tyto údaje o dárcích poté musí do 90 dnů po vyhlášení výsledků voleb zveřejnit na svém webu a odevzdat ÚDHPSH formou zprávy o financování volební kampaně. Zároveň musí politický subjekt na svých webových stránkách zveřejnit přehled všech osob, které ve prospěch kandidujícího subjektu uhradily nebo se zavázaly uhradit výdaje na volební kampaň, a to nejpozději 3 dny před volbami.  

Tyto opatření zajišťuji kontrolu financování volební kampaně až ex post, v rámci našeho hodnocení doporučujeme ovšem zveřejňovat pravidla přijímaní a vracení darů už na začátku kampaně a informace o dárcích průběžně doplňovat.  

Doporučení 

Doporučujeme mít na webu kandidujícího subjektu přehledně uvedená jasná a konkrétní pravidla pro přijímání i vracení takových darů a bezúplatných plnění. Takový popis by mohl obsahovat upřesnění, na který transparentní účet dary posílat, jaké údaje musí darující osoba uvést a kam, zda bude dar vyžadovat dárcovskou smlouvu a za jakých podmínek bude dar stranou vracen.