Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Proč monitorujeme financování kampaní

Tímto projektem chceme přispět k vyšší míře otevřenosti u všech politických kampaní v České republice a současně chceme na praktických příkladech ukázat mimořádné nedostatky pravidel pro financování stran a kampaní, a ty využít v dlouhodobém tlaku Transparency International Česká republika (TI) za zásadní změnu legislativní úpravy (http://www.transparency.cz/financovani-politickych-stran-potrebne-zmeny-regulace/).

V porovnání s již proběhnuvším monitoringem prezidentských voleb a voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2013 musíme konstatovat, že pravidla pro financování stran a financování předvolebních kampaní pro volby jsou nastavena velmi mírně či dokonce vůbec neexistují a neukládají politickým stranám a politickým hnutím téměř žádné povinnosti. Projekt se tak snaží navázat na zkušenosti z hodnocení prezidentských a parlamentních voleb a vytvořit tlak na politiky, aby veřejnosti poskytovali co nejvíce informací o financování volebních kampaní již před samotnými volbami.

TI se inspirovala zahraničními modely a vytvořila kritéria dobré praxe ve zveřejňování informací a otevřenosti kampaní, které jdou daleko nad zjevně nedostatečné zákonné povinnosti. Jednotlivé politické strany/hnutí budeme hodnotit podle toho, na kolik kritéria dobré praxe ve skutečnosti naplňují. Jedná se tedy o benchmarkové hodnocení, nikoli o klasický sociologický výzkum. Základem hodnocení budou standardní informace, které jsou ve vyspělých zemích běžně zveřejňovány.

Projekt navazuje na celou řadu mezinárodních doporučení a standardů, které se problematikou financování politických stran, korupci a transparentnosti věnují:

  • V první řadě se jedná o Úmluvu OSN proti korupci (2000), která ve čl. 7 bodě 3 doporučuje jednotlivým státům „vytvořit kritéria, která se týkají kandidatury a voleb do veřejného úřadu“.
  • Druhou skupinou doporučení jsou Kodex dobré praxe pro politické strany Rady Evropy a Parlamentního shromáždění (2007), který ve čl. 12.3.1 zdůrazňuje nutnost „vytvoření a celkového posílení pravidel pro financování kampaní na úrovni jednotlivých států, zejména s důrazem na princip transparentnosti a princip skládání účtů“. Tento apel směřuje vůči České republice také od Skupiny států proti korupci (GRECO), které dlouhodobě kritizují (naposledy v březnu 2013) netransparentní financování politických stran – a to jak téměř neexistující pravidla pro financování politických kampaní, tak zejména málo transparentní výroční zprávy politických stran a hnutí.

Vzhledem k negativním příkladům z české historie spojených s financováním politických stran (mrtví dárci ODS, kauza Bamberg atp.), nedostatečnému nastavení legislativních pravidel v otázce financování politických stran a také omezené možnosti občanů získat relativně aktuální informace o hospodaření a financování politických stran, které jsou financovány převážně ze státního rozpočtu a hospodaří tedy i s veřejnými prostředky, považujeme za žádoucí, aby politické strany „skládaly svým voličům účty“ již v průběhu kampaně a občané mohli „informovaně volit“.

TI hodnotí transparentnost kampaní politických stran/hnutí na základě 11 předem stanovených kritérií (Kritéria dobré praxe).

Odkud budeme čerpat informace?

  • webové prezentace politických stran/hnutí,
  • oficiální profily na sociálních sítích,
  • relevantní prohlášení v celostátních médiích
  • a zejména odpovědi na písemnou žádost o informace, kterou bude tým TIC v průběhu kampaně několikrát adresovat vybraným politickým stranám/hnutím,
  • crowdsourcing.

Které strany budou monitorovány?

Výběr politických stran zařazených do hodnocení jsme podřídili jednoduchému pravidlu – do hodnocení budou zařazeny ty strany/hnutí, které v posledních výzkumech agentur překročily hranici 3 %. Hranice tří procent se nám jeví jako vhodné kritérium pro monitorování stran, které mohou – ale nemusí – nakonec překročit hranici 5 % pro vstup do EP a z kapacitních důvodů zaostřit monitoring jen na několik subjektů. I když podle zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu, mají strany, které získají alespoň 1 % z celkového počtu platných hlasů nárok na úhradu volebních nákladů ze státního rozpočtu ve výši 30 Kč za každý odevzdaný hlas. Protože tak politické strany a hnutí hospodaří s finančními prostředky státu a požadavek veřejnosti na větší míru transparentnosti a skládání účtů se dá očekávat. To ovšem neznamená, že kritéria dobré praxe nejsou adresována obecně všem politickým stranám a hnutím – naopak bychom byli rádi, aby se stala obecným základem do budoucna pro všechny, bez ohledu na velikost rozpočtu, počtu členů, získaných hlasů od voličů anebo způsobu vedení kampaně.

Kriteria monitoringu financování volebních kampaní

TI hodnotí transparentnost kampaní politických stran/hnutí na základě 11 předem stanovených kritérií (Kritéria dobré praxe). Zvolená kritéria  vzhledem k nedostatečné, resp. chybějící zákonné úpravě de facto jdou nad rámec platného zákona, a jsou odvozeny a jsou v souladu s mezinárodními standardy a doporučeními. Politické strany/hnutí tedy musejí konat jen to, co jim ukládá zákon, ale mohou také v zájmu transparentnosti a informovanosti dobrovolně jít nad rámec současných pravidel. V současné chvíli (až do dne voleb) vychází hodnocení politických stran/hnutí z devíti kritérií. Poslední dvě kritéria spojená s ukončením kampaně nejsou prozatím do hodnocení zahrnuta a budeme je hodnotit až po zveřejnění konečného vyúčtování kampaně.

Kritéria je možné shrnout pod několik oblastí, které TI považuje obecně i v probíhajícím monitoringu pro transparentnost za klíčová. Jednou z oblastí jsou data o samotném financování kampaní, a to jak na straně příjmů, tak výdajů. Kromě toho relevantním kritériem je spolupráce s reklamními a PR agenturami a také tým lidí, který na kampani pro politickou stranu/hnutí pracuje, ať již dobrovolně anebo v rámci placených služeb, informace o slevách za inzerci a informace o hlavních dárcích. Tato kritéria, resp. jejich zveřejnění, jsou nutnou – nikoli ale postačující – podmínkou pro další hlubší analýzu, kterou mohou učinit i další subjekty a veřejnost sama. A právě snaha, aby politické strany tyto informace zveřejňovaly samy a aktivně, jsou jedním z hlavních cílů naší aktivity.

V rámci hodnocení, které provádí TI se svým týmem, má každé hodnocené kritérium stejnou váhu. Tento přístup považujeme za nejtransparentnější a snažili jsme se tak vyhnout subjektivnímu zkreslení způsobené volbou různých vah pro jednotlivá kritéria. Každé kritérium, které je do hodnocení zahrnuto, bude hodnoceno slovně, v případě některých kritériích bude využita škála „splněno – splněno částečně – nesplněno“, a některá kritéria jsou dále vnitřně rozčleněna do podkritérií.

Časový harmonogram hodnocení

Hodnocení bude ohlášeno 10. dubna 2014 a politické strany/hnutí budou následně požádány o odpovědi na kritéria do 30. dubna 2014. Zároveň jsme se také rozhodli sledovat reálné výdaje politických stran/hnutí na jejich volebních/transparentních účtech, pokud je mají zřízeny a týdně sledovat příjmy a výdaje z těchto účtů. Tento přístup je značně limitující, protože povinnost hradit veškeré výdaje prostřednictvím volebního/transparentního účtu dosud politické strany/hnutí nemají. Do monitoringu, zejména billboardové kampaně, tentokrát zapojíme v širším měřítku také veřejnost.

Ačkoli je zveřejňování minimálních informací o financování kampaní jednotlivými politickými stranami/hnutími hlavním cílem našeho projektu, zaměřujeme se také na ověřování pravdivosti a úplnosti publikovaných informací. Zveřejňujeme životopisy a profilující kauzy kandidátů a jejich týmů (Naši politici, viz  http://www.nasipolitici.cz/cs/volby/, prověřujeme sporné záležitosti (přiměřenost slev na inzerci, spolupráce s mediálními a PR agenturami, úplnost zveřejnění všech skutečných sponzorů atp.). Pátrání po nesrovnalostech je součástí běžné investigativní činnosti a jsme si předem vědomi toho, že nemůžeme zaručit komplexní a stoprocentní obrázek.

Transparentnost financování politiky je předpokladem pro postupné navracení důvěry v politiku a v praktické rovině zvyšuje možnost odhalovat případné nesrovnalosti a nekalosti v kampaních. TI se takto snaží donutit politické strany a hnutí, aby zveřejňovali informace spojené s financováním svých kampaní nikoli primárně směrem k TI, ale obecně k široké veřejnosti. TI bude v monitoringu pokračovat, aktualizovat hodnocení a sledovat reálné příjmy i výdaje kampaní nejen před volbami, ale i po jejich skončení a předložení kompletního účetnictví ať již samostatně anebo ve formě výroční zprávy, sledovat životopisy klíčových osob participujících na kampani kandidáta a také monitorovat hraniční a problematické záležitosti spojené s předvolební kampaní. Všechna naše zjištění z již proběhlých monitoringů volebních kampaní jsou zveřejněna na webech www.transparentnivolby.cz/snemovna2013/ a www.transparentnivolby.cz/prezident2013/.

Vzhledem k tomu, že v současné době v ČR neexistuje žádný orgán, který by monitoroval financování politických kampaní a který by naplňoval funkci služby veřejnosti, Transparency International Česká republika se společně s občanským sdružením Naši politici rozhodla pokračovat v projektu, který se věnuje transparentnosti financování politických stran/hnutí a politických kampaní. Velký díl práce na něm odvádějí také studenti Fakulty mezinárodních vztahů VŠE Praha.