Monitoring financování volebních kampaní politických stran

Strana zelených

Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

SZ má stanoven výdajový strop kampaně ve výši 3 997 000 Kč, který bude navyšován v závislosti na příjmové stránce. Strana uvádí, že vyrovnaný rozpočet kampaně nepřesáhne částku 6 342 000 Kč

Má politická strana/hnutí transparentní účet?

Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?

Je zřejmé, od kdy se transakce týkají kampaně pro volby do Evropského parlamentu?

SZ má volební transparentní účet dohledatelný z webu strany. Transparentní účet se týká přímo volební kampaně.

Jsou položky na transparentním účtu přehledně označeny a podrobně děleny (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem?

Je zřejmé, kolik strana objednala billboardů a za jakou cenu?

Položky na transparentním účtu  jsou označeny popisky, podrobně děleny dle různých typů nákladů však nejsou. Strana v dopise sděluje, že všechny podrobné údaje jsou patrné ze scanů faktur, dostupné na webu SZ. Do dnešního dne naskenované faktury se billboardů netýkají, strana uvádí, že seznam průběžně doplňuje.

Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o zdrojích financování své kampaně? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně (jinde, než na transparentním účtu) a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny?

Je zveřejněno, jakou část zdrojů tvoří úvěry a půjčky a kdo je poskytnul?

Zdroje financování kampaně a seznam dárců jsou dohledatelné z webových stránek SZ .

Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě zboží či služeb poskytnutých zadarmo nebo za cenu nižší, nežli je standardní ceníková cena, využitých v rámci předvolební kampaně, a od koho byly tyto výhody poskytnuty?

Poskytnuté slevy, výhody a partnerství jsou uvedeny na webu strany.

Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?

Na volební kampani se dle strany podílejí stovky dobrovolníků z celé České republiky. Přesný počet však strana neuvádí. Výdaje spojené s prací dobrovolníků jsou dostupné z webové stránky.

Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Má strana přehled o akcích, na kterých jsou propagováni její kandidáti do Evropského parlamentu a které nejsou pořádány a financovány přímo stranou (tzv. podpůrné akce)?

Všechny akce jsou postupně zobrazovány na webu SZ v kalendáři. Strana v dopise uvádí, že v současné době spolupracuje s občanským sdružením Mladí zelení. Informace o této skutečnosti jsou uvedeny na webu.

Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?

Strana tyto informace zveřejnila na svém webu.

Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Strana tyto informace zveřejnila na svém webu.

Po volbách budou hodnocena tato dvě kritéria:

Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?

Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.