Monitoring financování volebních kampaní politických stran

KSČM

Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Strana plánuje utratit za kampaň 8 milionů korun. Zdroj: České noviny

Má politická strana/hnutí transparentní účet?

Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?

Je zřejmé, od kdy se transakce týkají kampaně pro volby do Evropského parlamentu?

Komunisté zřídili oproti minulosti účet, nicméně jde pouze o PDF výpisy z běžného účtu u ČSOB zveřejňované až po měsíci. Mají navíc u stejné banky vedeny účty dva, podle transakcí je pravděpoodobně na volby do EP zřízen účet č. 117527703/0300 zde. Odkaz na transparentní účet není dohledatelný na webu strany, ale pouze na webu ČSOB. Transakce na účtu označené „EP volby“ jsou od ledna 2013. Kampaň byla zahájena tiskovou konferencí 25. 3.

Jsou položky na transparentním účtu přehledně označeny a podrobně děleny (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem?

Je zřejmé, kolik strana objednala billboardů a za jakou cenu?

Náklady i příjmy jsou na účtu stručně označovány, nejsou ale nijak děleny a označení není příliš přehledné. Strana v dopise TI odpověděla, že neobjednala žádné billboardy.

Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o zdrojích financování své kampaně? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně (jinde, než na transparentním účtu) a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny?

Je zveřejněno, jakou část zdrojů tvoří úvěry a půjčky a kdo je poskytnul?

Na stránce věnované volbám do EP na webu KSČM není o financování této kampaně žádná informace. Strana v dopise TI uvedla, že žádné půjčky a úvěry nemá.

Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě zboží či služeb poskytnutých zadarmo nebo za cenu nižší, nežli je standardní ceníková cena, využitých v rámci předvolební kampaně, a od koho byly tyto výhody poskytnuty?

Strana v dopise TI odpověděla, že nevyužívá žádnou nadstandardní spolupráci ani slevy. Jejím výhradním a dlouhodobým dodavatelem je Futura o.s., vydavatel Haló novin.

Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?

Strana v dopise TI odpověděla, že „nepoužívá placené dobrovolníky“, nicméně počet dobrovolníků neuvedla.

Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Má strana přehled o akcích, na kterých jsou propagováni její kandidáti do Evropského parlamentu a které nejsou pořádány a financovány přímo stranou (tzv. podpůrné akce)?

Není dohledatelný jednotný kalendář všech akcí (na webu tento kalendář nefunguje), některé akce jsou oznamovány mezi ostatními články a aktualitami v sekci volby do EP, na FB akce nejsou. Přehled o podpůrných akcích, které někdo jiný pořádá ve prospěch strany, KSČM nemá.

Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?

Strana v dopise pouze uvedla, že nespolupracuje s žádnými poradci a volbami se zabývá volební oddělení ÚV KSČM, které však není dohledatelné. Na webu je zmíněn pouze Petr Šimůnek, první místopředseda ÚV KSČM pro řízení stranické práce, komunální a regionální politiku a volby.

Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Ano, v dopise TI strana uvedla, že generálním dodavatelem pro volební kampaň je FUTURA, o. s.

Po volbách budou hondocena tato dvě kritéria:

Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?

Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.