Monitoring financování volebních kampaní politických stran

KDU – ČSL

Zveřejnila politická strana/hnutí celkovou sumu plánovaných nákladů na svou kampaň?

Rozpočet strany na kampaň je 6 milionů korun.

Má politická strana/hnutí transparentní účet?

Je účet na webu politické strany/hnutí skutečně snadno dohledatelný, přehledný a uživatelsky pochopitelný?

Je zřejmé, od kdy se transakce týkají kampaně pro volby do Evropského parlamentu?

Ano, účet je zřízen a využíván již od září 2013, tedy od minulých voleb do PS. Účet je dohledatelný snadno, přímo z hlavní stránky webu strany pro volby do EP. Transakce na účtu jsou označené „EP volby“ a to od ledna 2014. Oficiální zahájení kampaně bylo 3.3.

Jsou položky na transparentním účtu přehledně označeny a podrobně děleny (náklady na administrativní zázemí, billboardy, inzerci v tištěných a on-line médiích, náklady na vytvoření spotu/klipů, případně reklamních předmětů, zajištění meetingů, služby PR/konzultačních firem?

Je zřejmé, kolik strana objednala billboardů a za jakou cenu?

Nákladové i příjmové položky jsou na účtu označovány, ne ale 100% všechny, náklady nejsou nijak děleny. Počet billboardů není znám, celková částka za billboardy bude podle informace strany v dopisu TI vidět na transparentním účtu.

Zveřejňuje politická strana/hnutí i další informace o zdrojích financování své kampaně? Konkrétně, zda politická strana/hnutí zveřejňuje samostatně (jinde, než na transparentním účtu) a přehledně informace o všech svých dárcích (minimálně o dárcích nad 50 tis. Kč) a kde jsou tyto informace uvedeny?

Je zveřejněno, jakou část zdrojů tvoří úvěry a půjčky a kdo je poskytnul?

Strana tyto informace k aktuální volební kampani nezveřejňuje (na webu  jsou dostupné informace pouze k proběhlým volbám do PS,  informace z minulého roku jsou obsahem výroční zprávy ). KDU – ČSL uvedla, že si žádný úvěr na tuto kampaň nevzala.

Zveřejňuje politická strana/hnutí seznam výhod v podobě zboží či služeb poskytnutých zadarmo nebo za cenu nižší, nežli je standardní ceníková cena, využitých v rámci předvolební kampaně, a od koho byly tyto výhody poskytnuty?

Strana tyto informace neuvedla, v dopise TI to zdůvodňuje obchodním tajemstvím.

Zveřejňuje politická strana/hnutí počet (nebo alespoň odhad počtu) dobrovolníků zapojených v kampani a informaci o tom, kolik na zajištění jejich činnosti vydává peněz?

Dobrovolníci jsou v kampani zapojeni, ale dle dopisu TI nemá centrála strany o jejich počtu přehled, působí v regionech.

Zveřejňuje politická strana/hnutí průběžně na svém webu seznam všech připravovaných i konaných veřejných akcí pořádaných v rámci předvolební kampaně (setkání s voliči, debaty, kulturní akce, apod.)?

Má strana přehled o akcích, na kterých jsou propagováni její kandidáti do Evropského parlamentu a které nejsou pořádány a financovány přímo stranou (tzv. podpůrné akce)?

Strana zveřejňuje všechny akce v kalendáři na svých stránkách (ale souhrnně pro celou KDU, volby do EP nejsou odděleny). V dopise TI strana uvádí, že ji žádné takové akce nejsou známy.

Zveřejňuje politická strana/hnutí složení svého volebního týmu s uvedením rolí jednotlivých členů v kampani (včetně poradců)?

Veřejně známý je volební manažer strany Vít Doležálek, volební tým se dle informace strany v dopise TI skládá ze zaměstnanců strany, jeho složení však strana nezveřejnila.

Zveřejňuje politická strana/hnutí jména agentur (mediální, PR, poradenské, právní), se kterými na kampani spolupracuje?

Strana v dopise TI odpověděla, že s žádnými uvedenými subjekty na volbách do EP nespolupracuje. Podle TU však bylo placeno mediální agentuře.

Kritéria, která budou hodnocena po volbách:

Naplnila politická strana/hnutí odhad finančních prostředků vynaložených na kampaň, který si předem určil? Jak byly výdaje a náklady strukturovány?

Zveřejnila politická strana/hnutí do dvou měsíců po volbách vyúčtování své předvolební kampaně?

Články o straně

Omlouváme se, v této sekci nemáme zatím žádné články.